7. Likvärdigt bemötande i praktiken

I det här avsnittet får du exempel på hur du kan bemöta invånare på ett likvärdigt sätt, oavsett invånarens sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Reflektera gärna över vilka av exemplen som är relevanta för dig att tillämpa, utifrån din yrkesroll och den typ av möten du har med invånare. Vad kan du själv påverka? Vilket stöd finns i gemensamma riktlinjer och rutiner?


 

Vad kännetecknar ett likvärdigt bemötande?

Du som arbetar i offentlig sektor, till exempel i en kommun eller på en myndighet, ska ge ett gott bemötande till alla. Ditt bemötande ska vara professionellt, rättssäkert, konsekvent och likvärdigt. Du ska även vara empatisk, respektfull och transparent. Du ska informera och anpassa ditt bemötande efter varje individ du möter. Du ska också visa att du tror på att invånaren har goda intentioner och att du tar invånarens upplevelser på allvar.

Likvärdigt bemötande styrs av lagar och regler, men också interna riktlinjer, prioriteringar och praxis. Annat som kan påverka arbetet med bemötande är verksamhetens kultur, uttalade och outtalade normer och kunskaper om invånares olika förutsättningar och behov. 

 

Reflektion innan du går vidare med avsnittet

  • Vad vet du om hur invånare generellt upplever ditt och dina kollegors bemötande?
  • Vad vet du om hur hbtqi-personer upplever ditt och dina kollegors bemötande?