Toleransens paradox

Viljan och förmågan att byta perspektiv och försöka se saker med andras ögon främjar tolerans, och här har skolan en viktig roll att spela genom att på olika sätt öva elever i empati och perspektivbyte.

Det är dock inte så enkelt som att säga att tolerans är lösningen på problemet med intolerans. Filosofen och vetenskapsteoretikern Karl Popper myntade i skuggan av andra världskriget och Förintelsen begreppet toleransens paradox. Han menade att gränslös tolerans leder till att toleransen förstörs. För om vi visar gränslös tolerans gentemot intoleransen och de intoleranta, om vi inte är beredda att försvara samhället mot intoleransen och de skador den orsakar, blir vi medskyldiga till att toleransen upphör. Popper ansåg därför att vi har rätt och till och med skyldighet att vägra tolerera intolerans. Översatt till skolans värld medför denna tanke att skolan och dess personal är skyldiga att bemöta och förebygga olika uttryck för intolerans.

När blir ett intolerant beteende oacceptabelt eller till och med olagligt?

Här är det naturligtvis viktigt att som pedagog känna till de juridiska diskrimineringsgrunderna och vilka uttryck och symboler som kan kategoriseras som hets mot folkgrupp, men framför allt att låta klassrummet vara en plats där språkbruk, beteenden och åsikter ständigt diskuteras och problematiseras. Allra sist i kursen finns ett avsnitt om aktiva åtgärder mot diskriminering och om hur skolan bör agera när antidemokratiska uttryck går för långt.


Egen reflektion
 

Vilka uttryck för intolerans är vanligast i ditt klassrum?

Resurser för klassrummet

Demokratiska samtal (åk 7-9 och gymnasiet) Forum för levande historia
Ett klassrumsmaterial där eleverna får ta ställning i svåra demokratiska frågor och samtidigt öva sin samtalskompetens. Historiska texter i materialet ger eleverna möjlighet att sätta sina åsikter i relation till historiska händelser där frågorna ställts på sin spets. 

Tolerera (en film, 12:30 min) Forum för levande historia
I kortfilmen förklarar två psykologer och en psykoanalytiker hur man kan förstå tolerans och intolerans utifrån ett psykologiskt perspektiv. De föreslår också hur man kan använda psykologiska verktyg för att upptäcka och motverka intolerans - både i sin omgivning och hos sig själv.