Tankefel som göder intolerans

Intolerans hänger ofta samman med fördomar och falska föreställningar om människor. Det kan handla om att grupper eller individer felaktigt tillskrivs vissa egenskaper, men också om att viktiga delar av en persons identitet inte erkänns.

Det fundamentala attributionsfelet, ett begrepp hämtat från socialpsykologin, beskriver hur vi mäter oss själva med en viss måttstock och andra med en annan. När jag själv gör fel beror det på yttre omständigheter; jag är missförstådd, har otur, har fått felaktig information eller liknande. Men när andra gör fel är det en fråga om personlighet. Mina egna misstag är tillfälligheter medan andras misstag vittnar om någon form av karaktärsbrist: de är lata, opålitliga, elaka eller ointelligenta. Där intolerans kommer till uttryck förekommer många gånger också det fundamentala attributionsfelet.

Mänsklig identitet är alltid mångfasetterad. Ingen enskild egenskap, åsikt eller grupptillhörighet definierar oss som individer – olika sidor av en människas personlighet är mer eller mindre framträdande, mer eller mindre relevanta beroende på situation och sammanhang.

Ofta finns emellertid en föreställning om singulär identitet, då man ensidigt betraktar och bemöter andra utifrån till exempel etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, religiös eller politisk åskådning. Det som är sammansatt och skiftande i en persons identitet framstår som endimensionellt och statiskt i betraktarens ögon. Samtidigt kan fördomar (om etnicitet, kön, livsåskådning och så vidare) enkelt projiceras på den betraktade och leda till en än mer förvriden bild.

Denna människosyn är inte bara felaktig utan också farlig. I samhällen där den styrande makten haft denna tanke har det konkret tagit sig uttryck i våld, fysiskt eller symboliskt. Nazisternas massmord på judar är det kanske mest belysande exemplet på vad som i värsta fall kan ske när det mänskliga jagets komplexitet inte erkänns, utan endast en del av den personliga identiteten anses ha betydelse – i detta fall den judiska.


Vilket påstående är rätt?

Ett av nedanstående påståenden bygger på det fundamentala attributionsfelet. Klicka på det alternativ som du anser gör det.