1. Tolerans, intolerans och identitet

""

Att visa tolerans är att bejaka andras rätt att tänka fritt och leva efter eget huvud, oavsett vad man själv anser om deras val.

Tolerans innebär att acceptera att andra människor har rätt till sina egna åsikter, identiteter och livsval. För en tolerant person och ett samhälle byggt på tolerans är friheten central, om än inte obegränsad. Denna inställning ska inte förväxlas med värdeneutralitet eller okritiskt bejakande. Tvärtom är den ett sätt att förhålla sig till det man ogillar eller känner sig främmande inför.

Intolerans är toleransens motpol: oviljan att acceptera andras rätt till åsikter, identiteter och livsval som avviker från ens egna. Den kan leda till att man på olika sätt försöker stöta ut eller skada de avvikande. Längs en glidande skala förekommer allt från hatiska kommentarer och tillmälen till hot och ytterst fysiskt våld. Ofta riktas attityderna mot de grupper i samhället som vi kallar minoriteter, exempelvis judar, muslimer, romer och hbtq-personer. Så är det i arbetslivet, på gator och torg och i många andra sammanhang i offentligheten.


Det här avsnittet är en bearbetad version av Malin Mattsson Flennegårds text Tolerans, intolerans och identitet. Texten finns att läsa i sin helhet i lärarhandledningen Svåra frågor i klassrummet.