Till innehåll

Lärarhandledning för (O)mänskligt

Här hittar du som är lärare information om hur du kan använda materialet (O)mänskligt.

Detta material är en revidering och uppdatering av ett äldre material med samma namn. Så om du har jobbat med (O)mänskligt tidigare så kommer du känna igen visst textinnehåll och en del bilder. Men det pedagogiska ramverket är i stort sett nytt. I klassrumsmaterialet ingår film, texter, övningar i källkritik, personliga berättelser, tidslinjer och en övning i bildanalys. Denna lärarhandledning kommer berätta vad varje del handlar om och ge en del tips på hur du kan använda de olika delarna samt materialet som helhet. 

När vi har skrivit denna lärarhandledning så har vi försökt att tänka på att ni pedagoger både kan vara alldeles nya i yrket eller ha jobbat länge. Därför kan en del av er säkert uppfatta det som står som självklarheter, medan andra kan finna den hjälpsam för att ta sig an ett nytt material.

Bakgrund och syfte

Ämnet för detta klassrumsmaterial är en del av vår historia som kan vara svår att ta upp i klassrummet. Det förenande temat för materialet är att det vill säga något om en idé om samhället och förhållandet till olika grupper som lever i det. Det handlar om tankar – och de praktiker som följer - om vem som bör och tillåts ingå i samhällsgemenskapen, och vilka som på olika sätt hålls utanför, eller tvingas in. Det bärande temat är rasbiologins historia men av den följer sådant som har med sättet att se på människors språk, kultur, normer et cetera. Hur vi människor ser och bedömer varandra har och kommer att förändras men grundprinciperna som handlar om kategorisering, värdering och vilka som tillhör vi:et är eviga. Att få möjlighet att problematisera, reflektera och diskutera detta tror vi är grunden för att bli medveten om sina egna föreställningar och var de kommer ifrån samt ger en möjlighet att ifrågasätta begränsande normer och lagar som finns i vårt samhälle idag. Vi tror att historien kan hjälpa oss att få syn på oss själva och våra samhällsstrukturer. 

Hur detta material förhåller sig till styrdokumenten hittar du på hemsidan under rubriken ”Kopplingar till skolans styrdokument”.

Viktigt att tänka på

När man gör ett material där människor fallit offer för ett system och andra människors handlande finns det en stor risk att reproducera förnedringen, begränsa individer till bara offer, som inte agerade, eller svartmåla människor som obegripliga och monstruösa förövare. I materialet tar detta sig uttryck genom att vi försökt att inte reproducera förnedring genom att visa kränkande bilder på personer. Vi har också försökt vinnlägga oss om att olika aspekter på ämnet. Men här har du som lärare också stort utrymme att föra en sådan diskussion tillsammans med dina elever.

Det är även viktigt att få eleverna att förstå att de människor som agerade i enlighet med sina idéer inte är helt obegripligt olika oss som lever idag. Då är det svårt att lära sig något om sig själv och sin egen tid. Vi har alla föreställningar, fördomar om ”den andre”, vilka som tillhör vi-et, vad som är ”normalt” och hur vi ska få ett bra samhälle. Det har också varit viktigt för oss att visa på hur idéer omsätts till lagar och handlingar/praktiker på ett sätt som drabbat människor hårt. Samtidigt vill vi också lyfta fram de som försökt göra motstånd, inom ramen för det handlingsutrymme de hade.

Materialet innehåller ibland kränkande ord. Se nedan (under materialets olika delar) hur vi har resonerat kring användningen av dessa ord och hur du kan samtala med dina elever om det.

Syftet med materialet är att ge ökad kunskap, men också att kunna öva olika färdigheter. Du som lärare är den som vet vilken grupp du har framför dig i undervisningen och du kan välja att jobba med en eller flera delar av materialet. Då målgruppen för detta material är väldigt heterogen har vi valt att inte begränsa 4 möjligheten till att använda materialet genom att nivåfixera på olika sätt. Det innebär bland annat att vi har valt bort att lägga in frågor och övningar direkt i materialet. Istället tipsar vi om hur du kan jobba med materialet och ger förslag på frågeställningar och övningar i denna lärarhandledning.

När du kommer in på hemsidan så ligger elevmaterial i boxen ”Till materialet” och lärarhandledning samt fördjupningstexter i boxen ”För läraren”. Under dessa boxar hittar du kopplingar till styrdokumenten där vi har samlat det stycken som materialet relaterar till.

Se nedan en mer utförlig förklaring till materialet.

Materialets olika delar

Att använda materialet som en helhet

Syftet med att lägga upp materialet i olika boxar är att öka valmöjligheterna för hur du som lärare vill jobba med innehållet. Om du skulle välja att använda något från alla boxarna så är ett förslag att du börja med huvudfilmen för att där ges en sammanfattande överblick över ämnet. Där efter kan du antingen ha en genomgång med hjälp av tidslinjerna alternativt låta eleverna läsa texterna och sen tillsammans gå igenom tidslinjerna då eleverna är pålästa. Om du väljer att börja med tidslinjen kan du ju stanna upp där du tycker det passar och låta eleverna läsa någon av texterna som då blir en fördjupning i något av tidslinjens nedslag.

De förkunskaper som filmen, tidslinjen eller texterna ger kan ses som en bra grund för att sen låta eleverna ta sig an någon/de båda källkritiska övningarna. Om eleven inte har några förkunskaper kring de tankar och idéer som ligger till grund för dessa två institutioner kan det bli svårt för dem att djupare reflektera över uppgifterna.

Därefter kan man göra bildanalysen som passar särskilt bra om man låtit eleverna jobba med statens institut för rasbiologi men går utmärkt även om man jobbat med Vipeholms sjukhus. Bildanalysen är kopplat till de idéer och mål som fanns under denna tid och de båda institutionerna är ju praktiker av dessa idéer. Men liksom de källkritiska övningarna kan det bli svårt att få ett djup i diskussionen om eleverna gör bildanalysen utan några förkunskaper.

Bildanalysen är en bra brygga till personberättelserna som ju är de individuella rösterna som belyser den förtryckande strukturen i samhället. Då de olika berättelserna har lite olika vinklar gällande begränsande normer och lagar så bör du tänka till kring vilken grupp du har framför dig och vilka tankar och känslor de 8 olika berättelserna kan väcka hos dina elever. Alla personberättelser är berörande och alla väcker de frågor, och därmed diskussionsmöjligheter, kring den tid vi lever i nu.

Vi hoppas att du kommer finna materialet användbart! Har du några frågor eller synpunkter kring materialet tag gärna kontakt med info@levandehistoria.se