Till innehåll

Likvärdigt bemötande i praktiken

Avsnitt 7 av kursen Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande. Exempel på möten med likvärdigt bemötande.

Introduktion

I det här avsnittet får du exempel på hur du kan bemöta invånare på ett likvärdigt sätt, oavsett invånarens sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Reflektera gärna över vilka av exemplen som är relevanta för dig att tillämpa, utifrån din yrkesroll och den typ av möten du har med invånare. Vad kan du själv påverka? Vilket stöd finns i gemensamma riktlinjer och rutiner?

Vad kännetecknar ett likvärdigt bemötande?

Du som arbetar i offentlig sektor, till exempel i en kommun eller på en myndighet, ska ge ett gott bemötande till alla. Ditt bemötande ska vara professionellt, rättssäkert, konsekvent och likvärdigt. Du ska även vara empatisk, respektfull och transparent. Du ska informera och anpassa ditt bemötande efter varje individ du möter. Du ska också visa att du tror på att invånaren har goda intentioner och att du tar invånarens upplevelser på allvar.

Likvärdigt bemötande styrs av lagar och regler, men också interna riktlinjer, prioriteringar och praxis. Annat som kan påverka arbetet med bemötande är verksamhetens kultur, uttalade och outtalade normer och kunskaper om invånares olika förutsättningar och behov. 

Reflektion innan du går vidare

 • Vad vet du om hur invånare generellt upplever ditt och dina kollegors bemötande?
 • Vad vet du om hur hbtqi-personer upplever ditt och dina kollegors bemötande?

Utgå ifrån att du inte vet vem du möter

Grunden för ett likvärdigt bemötande ur ett hbtqi-perspektiv är att undvika att göra antaganden om invånares sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck.

I filmen nedan berättar Ida Ali Lindqvist, sakkunnig i hbtqi-frågor på kunskapsföretaget Amphi, varför detta är viktigt.

Speltid - 3:35

Utgå ifrån att du inte vet vem du möter

Tänk igenom i förväg hur du ska uttrycka dig

Vilka ord du använder och hur du ställer frågor är avgörande både för kvaliteten i en kontakt och för upplevelsen av inkludering.

I filmen ger Ida Ali Lindqvist, sakkunnig i hbtqi-frågor på kunskapsföretaget Amphi, exempel på inkluderande språk. 

Speltid - 3:11

Tänk igenom i förväg hur du ska uttrycka dig

Självreflektion

Gör en självskattning av vilka antaganden du vanligtvis gör. 

Tänk dig en skala från aldrig till det händer hela tiden.

 • Hur vanligt är det att du antar att de invånare du möter är heterosexuella, så länge de inte uttrycker något annat?
 • Hur vanligt är det att du antar att de invånare du möter är cispersoner, alltså inte transpersoner, så länge de inte uttrycker något annat?

Respektera varje invånares identitet och integritet

Respekt för alla invånares identitet och sätt att leva  är en självklar utgångspunkt för ett bra bemötande. Men vad betyder det egentligen i praktiken?

Malte Sundberg, sakkunnig i hbtqi-frågor på kunskapsföretaget Amphi, förklarar i filmen varför detta är något som alla kan behöva träna på. 

Speltid - 4:13

Respektera varje invånares identitet och integritet

Behåll fokus på ärendet

Behåll fokus på ärendets innehåll och var saklig. Saklighet förutsätter att du aktivt reflekterar över vad som är relevant för ett ärende och inte.

När kan det vara relevant att fråga om någons sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck? När är det inte relevant? Malte Sundberg, sakkunnig i hbtqi-frågor på kunskapsföretaget Amphi, ger tips i filmen nedan.

Speltid - 4:02

Behåll fokus på ärendet

Reflektion innan du går vidare

 • Finns det situationer på din arbetsplats där en anställds personliga värderingar kring sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck skulle kunna påverka bemötandet av en invånare?
 • I så fall – vilka situationer?

Stoppa kränkningar och negativa kommentarer

I kontakter med det offentliga har alla invånare rätt att slippa alla former av kränkande kommentarer om sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck – sin egen eller andras.

Det är nog ingen som medvetet vill kränka invånare, men trots det rapporterar hbtqi-personer om negativt bemötande även från offentliganställda.

Vad är viktigt för dig att tänka på för att du ska kunna undvika kränkningar och negativa kommentarer?

Tänk igenom vilka alternativ du tror är rätt innan du tittar på svaren nedan.

 1. Att vilja väl. Det är min intention som räknas!
 2. Att förstå att den som upplever sig kränkt antagligen är överkänslig.
 3. Att ta invånarens upplevelser och önskemål om bemötande på allvar.
 4. Att alltid utgå från att jag själv vet bäst vad ett bra bemötande är.
 5. Att alltid prata som om det finns hbtqi-personer närvarande i rummet.

För att kunna ge ett respektfullt bemötande behöver du vara lyhörd inför hur invånare upplever det du säger och gör. Goda intentioner är bra, men konsekvenserna av ditt bemötande kan bli negativa oavsett din avsikt. Att du lär dig om likvärdigt bemötande och reflekterar över ditt arbete är viktiga steg.

Diskrimineringslagen förbjuder agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder, till exempel sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det kan till exempel handla om nedsättande kommentarer, nedsättande skämt eller gester. 

Även om något inte räknas som diskriminering enligt lag, så kan det vara olämpligt av andra skäl. Allt bemötande från offentliganställda ska vara respektfullt och sakligt. 

Enskilda personers kränkningar kan också vara ett uttryck för ett mer djupgående problem i en verksamhet, till exempel otydliga riktlinjer om bemötande eller brist på kunskap. Det är också ett arbetsmiljöproblem. 

Agera alltid om kollegor till dig uttrycker sig nedlåtande om hbtqi-personer. Ta upp frågan direkt med din kollega, eller med ansvarig chef. Ta stöd i riktlinjer för bemötande om det behövs.

Försök att reparera förtroende om det skadas

Ibland märker vi först efteråt att vårt bemötande inte blev respektfullt, sakligt eller lyhört, trots att våra intentioner var goda.

Olika invånare kan uppleva samma bemötande på olika sätt och det är inte alltid lätt att veta i förväg vad som fungerar i varje möte. Om du märker eller misstänker att ett bemötande inte upplevs som respektfullt eller korrekt så kan du agera för att försöka reparera kontakten.

Det viktigaste för att återupprätta invånarens förtroende är att vara lyhörd inför hur den du möter upplever situationen och att förändra bemötandet, så att det blir bättre. Om du kommer på dig själv med att utgå ifrån att den du möter är heterosexuell och ställer frågor utifrån det, så kan du rätta dig själv och ställa frågorna igen på ett mer öppet sätt. Om du gör antaganden om en persons könstillhörighet som visar sig vara fel, eller glömmer bort invånarens valda namn eller pronomen, så kan du rätta dig själv och vara noga med att säga rätt framöver. Ibland kan det vara lämpligt att kort be om ursäkt innan du går vidare. Genom ett sådant agerande bekräftar du invånarens rätt till ett likvärdigt bemötande och stärker förutsättningarna för en fortsatt god kontakt.

Reflektion innan du går vidare

 • Har det uppstått situationer där du har märkt att ditt bemötande inte upplevdes som respektfullt, eller där det hade kunnat vara bättre? I så fall: Hur kändes det? Hur hanterade du situationen?
 • Vilka strategier använder du i dag för att återupprätta förtroendet om något går snett i kontakten med en invånare? Finns det något du skulle vilja bli bättre på? 

Skaffa mer kunskap när du behöver

I den här webbfortbildningen har du fått grundläggande information om hbtqi-personers levnadsvillkor och hur du kan ge ett bra bemötande. Du kan också behöva fördjupad kunskap som utgår från de specifika förutsättningar som finns i just din verksamhet.

Flera studier ger exempel på hur personer som bryter mot normer om könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning själva får informera professionella de möter om hbtqi-relaterade frågor. Så ska det inte behöva vara. Personalens kunskap är inte invånarens ansvar. Ytterst är din chef ansvarig för att du kan skaffa dig den kunskap du behöver. Om du vill veta mer om hbtqi-frågor kan du söka mer information, eller berätta för din chef eller personalavdelning att ni behöver kompetensutveckling.

I menyn som hör till fortbildningen finns ett avsnitt som heter "Resurser och referenser". Där finns förslag på vidare läsning om hbtqi-personers levnadsvillkor och om bemötande.

Reflektion innan du går vidare

 • Vad behöver du veta mer om för att kunna ge bra bemötande och god service till alla invånare, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck? 
 • Har du varit i situationer där du har känt dig osäker på hur du kan ge ett bra bemötande? Kan sådana situationer uppstå?
 • Är det tydligt vem du vänder dig till om du har frågor om likvärdigt bemötande eller om hbtqi-personers rättigheter i relation till din yrkesroll? 

Relaterat

  Till kursens startsida

  Från startsidan hittar du till alla delar av kursen.

   Upptäck mer kompetensutveckling

   Kurser, fortbildning och studieresor, för dig som arbetar inom skola och offentlig verksamhet. Och för dig som bara är nyfiken och vill lära dig mer.

    Fakta om mänskliga rättigheter

    FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är okränkbar och odelbar. Det är ännu långt kvar innan alla människors mänskliga rättigheter respekteras i världen. Här kan du lära dig mer om mänskliga rättigheter.