Konspirationsteoriernas abc

Det finns olika typer eller grader av konspirationstänkande. Den amerikanske statsvetaren Michael Barkun delar i sin bok A culture of conspiracy upp konspirationsteorier i tre kategorier.

Händelsekonspirationer: Teorier om enstaka händelser. Som morden på John F. Kennedy och Olof Palme. Många gånger handlar det om stora omvälvande skeenden som orsakat starka reaktioner bland allmänheten. I fallen med Olof Palme och John F. Kennedy har inte heller någon dömts i domstol, vilket ytterligare spär på mystiken runt fallen.

Systemkonspirationer: Här kopplas flera händelser och teorier ihop för att visa att en och samma grupp av konspiratörer driver ett större maktspel. Rasistiska grupper pekar ofta ut judar och i vissa fall muslimer som en hotande grupp som håller ihop för att tränga undan eller dominera den egna gruppen. Historien visar att när systemkonspirationer som riktas mot minoriteter eller politiska grupper får stort genomslag i samhället, kan det få fruktansvärda konsekvenser för den grupp som pekas ut.

Superkonspirationer: Teorier om ”den högsta nivån”, som går ut på att en enda grupp styr världen och att i princip allt som händer i samhället går att härleda till denna påstått hemliga grupps agenda. Tron på superkonspirationen kan fungera som en hel ideologi, då kallad konspirationism. Den erbjuder en form av maktanalys och är ett redskap för att förstå sin egen roll och position i samhället. Många gånger är antisemitism en ingrediens. Gamla antisemitiska teorier återanvänds och utmålar judar som kollektivt delaktiga i superkonspirationen. Enligt Michael Barkun präglas tänkandet av tre principer: Inget sker av en slump. Inget är vad det synes vara. Allt hänger ihop.


Vilket påstående är rätt?

Konspirationsteorierna kan delas upp i tre kategorier. Klicka på det alternativ nedan som du tror stämmer.