Till innehåll

Lärarhandledning

Det här är lärarhandledningen till undervisningsmaterialet HBTQ, normer och makt som togs fram 2015. Här får du inspiration och förslag på hur du kan arbeta med materialet tillsammans med dina elever och vad du kan behöva tänka på innan du sätter igång.

Förbered dig

Här är några tips om hur du kan förbereda dig som lärare för att samtalen om normer, makt, rättigheter och olikheter ska bli så konstruktiva som möjligt.

Fundera över

Vilka frågor får dig att känna dig osäker eller obekväm?

Hur kan du göra för att behålla fokus på samtalet istället för att lämna det, eller byta ämne när du blir obekväm? Nedan finner du en checklista som kan användas till att kolla av sin egen normmedvetenhet. Observera att den ska ses som ett sätt att få upp ögonen för hur man kan tänka normmedvetet men inte gör anspråk på att vara det enda rätta sättet.

Det gäller att vara förberedd på sina egna reaktioner och kunna bryta om någon elev glider över från fokus på rättigheter till att uttrycka åsikter om andra, som därmed kan göra samtalet kränkande. Ta rollen som ledare och styr gruppen efter syftet och de uppsatta ramarna; att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Om vi utgår ifrån de rättigheter som vunnits så behöver vi inte hamna i diskussioner åsikter om olika människors rättigheter att exempelvis få skaffa barn, gifta sig och så vidare. Nedan finner du en FAQ där vi har sammanställt lite tips och råd kring olika handlingsalternativ.

Förutsättningar för ett bra klimat i din klass

Alla klassrumssituationer kan ge upphov till känsliga lägen. Det är viktigt att tillsammans med eleverna skapa goda förutsättningar. Därför är det bra att tillsammans med dina elever ta fram samtalsregler. Här är några exempel på möjliga samtalsregler:

 • En elev pratar i taget.
 • Alla elever respekterar varandra.
 • Ingen får skratta åt någon annan elev.
 • Det ska vara okej att svara eller göra fel (det är oftast då en lär sig).
 • Inga gamla konflikter ska lyftas under övningarna.
 • Läraren är ytterst ansvarig för att reglerna följs.
 • Läraren är ytterst ansvarig för att alla ska få komma till tals.

Checklista – att tänka normmedvetet

 • Ha alltid syfte och mål med varje tema/arbete/uppgift/grupp klart för dig: Varför gör vi detta? Vad är budskapet? Kan alla vara med?
 • När och hur pratar ni om normer och jämlikhet med eleverna?
 • Hur ger ni eleverna ett kritiskt förhållningsätt till normer?
 • Problematisera normen och de begränsningar den leder till istället för att fokusera på det som avviker från normen.
 • Förutsätt inte att det finns ett enhetligt "vi" i klassen/gruppen eller personalgruppen. Prata därför inte i termer av ”vi” och ”dom”. Prata istället om olika individer med olika bakgrund, religion, familj osv.
 • Fundera igenom hur du hanterar att elever, föräldrar, kollegor har olika funktionsförmåga och olika sociala-, kulturella- och ekonomiska förhållanden.
 • Tänk på att inte befästa normer och föreställningar. Istället för att prata om "hur pojkar och flickor är" kan du prata om förväntningar på och föreställningar om ungdomar utifrån kön och genus.
 • Olika – lika. Använd ordet olika ofta så blir det en självklarhet. Bekräfta att vi är olika på utsidan och lever våra liv olika men på insidan är vi alla lika – vi har alla känslor och blir ledsna om vi inte får vara med oavsett om det beror på glasögon, könsidentitet, hårfärg, keps, språk osv.
 • Se över er skolmiljö – vilka bilder har ni på väggarna? Finns det en mångfald av förebilder när det gäller kön, ålder, etnicitet, hudfärg, funktionalitet, kärlek, familjebilder, religion?
 • Vilka normer finns i det material ni använder? Speglar det en mångfald eller är vissa perspektiv och sätt att vara dominerande?
 • Vilken litteratur har ni på skolan – speglar den en mångfald? Vad är normen i de böcker ni läser?
 • Ta reda på vilka ord och uttryck du använder, men även vad du inte säger och inte gör! Vilka normer förmedlar du?
 • Benämn alla elever med deras valda namn så slipper du könsstereotypa antaganden.
 • Om du inte känner en elev, fråga hellre om vilket pronomen den vill använda, för att undvik felaktiga antaganden om könstillhörigheter, tex utifrån en tvåkönsnorm med "tjejer" och "killar" som enda alternativ.
 • Förutsätt att den du talar om finns i rummet.
 • Att ha högt i tak är inte detsamma som att acceptera att personer eller grupper kränks. Agera alltid vid kränkningar! Säg ifrån! Du kan sätta en norm som handlar om att respektera och inte kränka.
 • Låt alla komma till tals, ett jämt fördelat talutrymme är av största vikt och ett tecken på att du som vuxen tycker att alla är lika intressanta.
 • Hur gör ni för att få eleverna att känna att de aktörer som kan ifrågasätta men också förändra stereotypa och diskriminerande normer?

Fallgropar och åtgärder

Här har vi samlat några vanliga fallgropar och tips på lösningar. I samtal om normer, makt och rättigheter finns det risk för att hamna fel. Genom att vara medveten om fallgroparna är det enklare att undvika eller att ta sig upp och arbeta vidare när en hamnat fel.

Anonyma tankar

På materialets elevsidor finns det under varje avsnitt (årtal) en funktion som heter "Anonyma tankar". Med hjälp av den kan dina elever skicka frågor och tankar anonymt till dig. Funktionen är till för att elever ska kunna skicka anonyma så kallade exit cards efter ett lektionstillfälle. Hur du vill använda funktionen i undervisningen är upp till din egen fantasi.

""

Registrera din mejladress så kan dina elever skicka anonyma tankar och frågor till dig (sidan öppnas i ett nytt fönster och leder till vår gamla webbplats.

Kopplingar till skolans styrdokument

I flera av skolans kursplaner anges att undervisningen skall ta upp frågor kring sexualitet, relationer, kön och jämställdhet. Vårt material, HBTQ-normer och makt, är utformat i enlighet med skolans styrdokument i ämnena historia och samhällskunskap framförallt men det går även att jobba ämnesövergripande med exempelvis ämnena svenska, religionskunskap, bild och biologi. Detta ger eleverna möjlighet att reflektera över frågor om sexualitet, relationer, normer och jämställdhet utifrån olika infallsvinklar.

Nedan följer utdrag ur ämnesplanerna historia och samhällskunskap där vi ser att vårt material bidrar till att uppnå ämnets syfte och kopplingarna till det centrala innehållet.

Mer från undervisningsmaterialet

  HBTQ, normer och makt

  Ett undervisningsmaterial som handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara.

   Lektionsupplägg

   Här finns generella övningar om normer och övningar som kan kombineras med personberättelser.

    Begreppslista

    Här hittar du beskrivningar av en rad olika begrepp som brukar användas.