Till innehåll

Om vår verksamhet

Vi är övertygade om att det går att förebygga intolerans genom att dra lärdom av historien. Därför bedriver vi utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

En grupp elever lyssnar på en pedagog i Forum för levande historias utställningslokal.

Elever möter en av våra pedagoger i en workshop. Foto: Linda Rehlin

Om vår verksamhet

Forum för levande historia är en myndighet med uppdrag att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Genom kunskap om historien vill vi bidra till reflektion och lärande om hur dåtid och nutid hänger ihop. Vår utgångspunkt är lärdomar från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

Vårt arbete är inriktat på kunskap, kultur och utbildning. Vi tar fram utställningar, fortbildningar, rapporter, material för skolan och håller seminarier och samtal. Verksamheten finns i hela Sverige, digitalt eller på plats, ofta i samarbete med lokala, nationella och internationella samarbetspartners.

Vårt uppdrag

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. 

Vårt uppdrag är att främja arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

Detta ska göras med utgångpunkt i lärdomar från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten i historien, liksom andra brott mot mänskligheten i historien.

Myndigheten har särskilt till uppgift att öka och fördjupa kunskaperna om antisemitism, antiziganism och andra former av rasism och intolerans med fokus på kopplingen mellan historien och samtiden.

Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

Bakgrund

​Beslutet att inrätta en myndighet med det här uppdraget har sin bakgrund i att Sverige år 2000 anslöt sig till Stockholmsdeklarationen. Den antogs av 51 stater som deltog i en konferens i Stockholm samma år.

Enligt deklarationen ska staten stödja minneshållande, undervisning och studier av Förintelsen. Syftet är att kunskaper om Förintelsens historia ska motivera människor att arbeta för alla människors lika värde.

Vår historia

Vi är myndigheten som föddes ur en insikt. En insikt om att lärdomar från Förintelsen måste bevaras och förmedlas. Vår uppgift är att stärka demokratins motståndskraft och människors handlingskraft, med kunskap om historien som det viktigaste verktyget.

Under tjugo år har ungdomar i hela Sverige tagit del av utställningar, workshoppar och material för skolan. Lärare och offentliganställda har fått fortbildning. Besökare runt om i landet har sett filmer och läst rapporter, deltagit i seminarier och samtal med forskare, författare och civilsamhället. Från norr till söder har människor varje år deltagit i högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag.

Vårt arbete fortsätter. Alltid med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. För ett samhälle där historien är och förblir levande. Här kan du läsa om vår egen historia.

Kunskap om historien ger perspektiv på samtiden, vidgar världen och utmanar tanken.

Myndigheten bildas

Forum för levande historia bildades den 1 juni 2003. Dåvarande statsminister Göran Persson tog redan 1997 initiativ till informationsinsatsen Levande historia. Insatsen resulterade bland annat i boken …om detta må ni berätta… som skickade ut till familjer i Sverige med barn i grundskolan. Boken handlar om Förintelsen i Europa 1933-1945.

År 2000 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda etablerandet av ett Forum för levande historia (Forum för levande historia, SOU 2001:05), för frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Samma år anordnade den svenska regeringen Stockholms internationella forum för hågkomst om Förintelsen där 51 stater deltog och antog den så kallade Stockholmsdeklarationen. Enligt deklarationen ska stater som skrivit under den stödja minneshållande, undervisning och studier om Förintelsen. Som ett led i det arbetet skapades även den internationella organisation som i dag heter International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Syftet med IHRA är att med hjälp av utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen förebygga intolerans och i förlängningen folkmord och andra brott mot mänskligheten.

Riksdagen beslutade i december 2001 att en ny myndighet skulle inrättas. Forum för levande historia bildades formellt den 1 juni 2003 med uppdraget att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

Myndigheten fick 2007 en uppdaterad instruktion med tillägget att även informera om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

En grupp ungdomar tittar mot en vuxen som gestikulerar med händerna. och tycks berätta om något

En grupp elever möter en pedagog i workshop. Foto: Linda Rehlin

Kort historik om vår verksamhet

Vi har producerat en mängd utställningar som visats på muséer, bibliotek och andra institutioner runt om i landet. Skolelever har tagit ta del av workshoppar och utbildningsmaterial på olika sätt kopplade till Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten, men också om ämnen som demokrati, källkritik och propaganda. Lärare och offentliganställda har erbjudits fortbildningar. Sedan 2016 har vi i uppdrag att samordna regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Vi har tagit fram rapporter och undersökningar och hållit seminarier och samtal med forskare, författare och civilsamhället.

Att årligen främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag den 27 januari och minnesdagen för folkmordet på romer under Förintelsen den 2 augusti har under åren varit en viktig del i vår verksamhet.

Sedan 2004 har vi haft i uppdrag att dela ut Per Anger-priset, regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati.

Vi har haft en lång rad samarbeten med institutioner och organisationer i Sverige och i andra länder. Myndigheten har sedan starten 2003 företrätt Sverige i IHRA.

Den 1 juli 2022 inrättades Sveriges museum om Förintelsen, efter beslut av regeringen. Museet är en del av Statens historiska museer. Museets inriktning är att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Som en del av uppbyggnaden av museet hade Forum för levande historia under 2021-2022 i uppdrag att genomföra en första insamling av föremål och berättelser.

Sveriges museum om Förintelsen och Forum för levande historia samarbetar på flera områden för att på olika sätt bidra till ökad kunskap om Förintelsen.

Människor har samlats på ett torg för att tända ljus tillsammans.

På ett torg i Piteå har människor har samlats för att tända ljus vid Förintelsens minnesdag 2023. Foto: Fond och fond.

Reviderad instruktion

Våren 2023 har Forum för levande historias instruktion reviderats och uppdraget breddats. Förutom att ta utgångspunkt i lärdomar från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten ingår även andra brott mot mänskligheten i historien, samt att öka och fördjupa kunskaperna om antisemitism, antiziganism och andra former av rasism och intolerans. Den nya instruktionen gäller från 15 juni 2023.

Våra nätverk för offentlig sektor

  Myndigheters arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

  Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens plan Samlat grepp mot rasism och hatbrott - nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

   Statens demokratinätverk

   Vårt nätverk för myndigheter som genomför demokratistärkande insatser. Några gånger per år bjuder vi in till digitala nätverksträffar som ger olika perspektiv på demokratistärkande arbete.

   Relaterat

    Om oss

    Se öppettider, kontaktuppgifter och lediga jobb. Och hitta information om om vårt uppdrag och hur vi arbetar.

     Årsredovisningar och remissvar

     Här hittar du information om Forum för levande historias genomförda projekt, intäkter och kostnader. Här hittar du också remissvar från oss.

      Kontakt

      Här hittar du mejladresser, besöksadress, fakturaadress och andra sätt att kontakt oss.