Till innehåll

Om vår verksamhet

Vi är övertygade om att det går att förebygga intolerans genom att dra lärdom av historien. Därför bedriver vi utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

En grupp elever lyssnar på en pedagog i Forum för levande historias utställningslokal.

Elever möter en av våra pedagoger i en workshop. Foto: Linda Rehlin

Om vår verksamhet

Forum för levande historia är en myndighet med uppdrag att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Genom kunskap om historien vill vi bidra till reflektion och lärande om hur dåtid och nutid hänger ihop. Vår utgångspunkt är lärdomar från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

Vårt arbete är inriktat på kunskap, kultur och utbildning. Vi tar fram utställningar, fortbildningar, rapporter, material för skolan och håller seminarier och samtal. Verksamheten finns i hela Sverige, digitalt eller på plats, ofta i samarbete med lokala, nationella och internationella samarbetspartners.

Vårt uppdrag

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

Vi har särskilt till uppgift att:

 • informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
 • sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde

​Beslutet att inrätta en myndighet med det här uppdraget har sin bakgrund i att Sverige år 2000 anslöt sig till Stockholmsdeklarationen. Den antogs av 51 stater som deltog i en konferens i Stockholm samma år.

Enligt deklarationen ska staten stödja minneshållande, undervisning och studier av Förintelsen. Syftet är att kunskaper om Förintelsens historia ska motivera människor att arbeta för alla människors lika värde.

Särskilda regeringsuppdrag

Särskilda uppdrag får vi genom regeringsbeslut som kan komma när som helst under året. De är tillägg till uppdragen som vi har fått i regleringsbrevet.

Återrapportering av särskilda regeringsuppdrag

  Myndigheters arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

  Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens plan Samlat grepp mot rasism och hatbrott - nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

   Nätverk för en stärkt demokrati

   Vårt nätverk för myndigheter och organisationer som genomför demokratistärkande insatser. Några gånger per år bjuder vi in till digitala nätverksträffar som ger olika perspektiv på demokratistärkande arbete.

   Relaterat

    Se alla sidor om oss

    Se öppettider, kontaktuppgifter och lediga jobb. Och hitta information om om vårt uppdrag och hur vi arbetar.

     Årsredovisningar och remissvar

     Här hittar du information om Forum för levande historias genomförda projekt, intäkter och kostnader. Här hittar du också remissvar från oss.

      Kontakt

      Här hittar du mejladresser, besöksadress, fakturaadress och andra sätt att kontakt oss.