Romers kulturella och språkliga rättigheter

Rapporten Romers kulturella och språkliga rättigheter visar att romer tvingas dölja sin tillhörighet och sina barns ursprung i rädsla för diskriminering. Minoritetspolitiken som riksdagen beslutat om har inte förmått bryta diskrimineringen mot romer. Därmed är romers språk och kultur i många avseende fortfarande inte synliga i samhället.

Trots att Romani chib har ställning som nationellt minoritetsspråk har romer i många fall inte tillgång till undervisning i och på sitt modersmål. Det saknas lärare och läromedel. Har skolan inte tillräckliga kunskaper om romers språk och kultur får inte romska barn sina rättigheter förverkligade .

I slutet av dokumentet hittar du sammanfattning på engelska och romani chib.
In the end of this document you can find a summary in english and romani chib.

Rapporten är skriven av Lars Lindgren och publicerades 2011. 

Ladda ner

Ladda ner Romers kulturella och språkliga rättigheter (379 KB)

Relaterat material