Övning: Normer i media

Syfte 

Att öka elevers medvetenhet om hur media påverkar skapandet och upprätthållandet av normer och beskrivningar av verkligheten. Samt insikt i att normer är föränderliga över tid och kan vara olika för olika sammanhang/kulturer. Meningen är inte att relativisera normer utan att försöka ge eleverna förståelse för att vissa normer är begränsande till den grad att människor inte kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Övning 1: Tänk källkritiskt!

Syfte 

Att öva förmågan att tänka källkritiskt
Att öva på att ange källor, kritiskt granska och värdera sina källor

Bakgrund

Vi översköljs i vardagen av påståenden om hur samhället är, hur olika grupper och individer är och det är inte alltid lätt att veta vad som är sant eller falskt. Denna övning ger en möjlighet att öva sig i att se att allt man läser inte alltid är sant. Samt diskutera hur man kan tänka kritiskt och hur man kan förhålla sig till olika källor.  

Gör så här

Arbeta i par

  1. En elev får söka på nätet eller i tidningar efter information om något osannolikt som avslöjats som sant eller falskt.
  2. Eleven berättar för sin kamrat om "nyheten"
  3. Den andra eleven ska själv försöka avgöra om det är sant eller falskt. Eventuellt kan den få använda internet för att försöka ta reda på det. 

Diskutera: Prata sedan om hur det går att avgöra vad som är sant eller falskt på nätet.

Alternativ: Om det kan passa i gruppen så kan eleverna välja sitt exempel från delningar i deras flöden i sociala medier, tex Facebook, Twitter eller liknande.

Detta kan förankra det tydligare i deras verklighet, men rekommenderas inte om det kan bli känsligt eller utpekande.

 

Övning 2: Bilden av familjen

Syfte 

Att ifrågasätta normer kring familjer och vilka som kan ingå i begreppet familj.
Att med hjälp av bildanalys kunna dra slutsatser om normer.

Bakgrund

Idealet med kärnfamiljen växte fram i Sverige under 1900-talet. En kärnfamilj är en kvinna och en man som är gifta och lever tillsammans med sina gemensamma barn. Tidigare i historien var storfamilj vanligt, där tre generationer samsades under samma tak.

Under 70-talet började föräldrar att skilja sig i större utsträckning än tidigare i Sverige. Det började pratas om ensamstående föräldrar, styvfamiljer, bonusföräldrar, plastföräldrar etc. Föräldrar som inte är heterosexuella har funnits länge. År 2003 fick homosexuella adoptera och 2005 blev det tillåtet för lesbiska par att inseminera. Kärnfamiljens ideal blev mindre relevant att eftersträva, men ändå lever idealbilden kvar, inte minst i media och reklam.

Gör så här

Arbeta i grupp eller enskilt.

Bildsökning: gör en bildsökning på ordet "familj". (Alternativt: Titta på reklambilder där familjer framställs.)

Diskutera: Prata om vad det främst är för familjer som visas? Tänk gärna på både vilka konstellationer, vilka som ingår i familjebilden och normer kring kroppsstorlek, hudfärg, funktionalitet, ålder, klass och kön.

Exempel: Ta exempelvis tre bilder och gör en bildanalys av dessa. Utgå från frågeställningarna:

  • Hur framställs familjerna?
  • Vad gör familjerna på bilderna? Vem gör vad?
  • Hur ser de ut? Tänk gärna på normer kring kroppsstorlek, längd, hudfärg, funktionalitet, ålder, klass och kön. Överensstämmer representationen med verkligheten?
  • I vilka sammanhang visas dessa bilder - alltså var har de publicerats?
  • Hur påverkas vi av bilderna, tror ni?
  • Vad är det för norm(er) som skapas genom dessa bilder?

Presentera era resultat för klassen.

 

Övning 3: Par, kärlek, snygg...

Gör så här

Bildsökning: Gör en bildsökning på följande ord, ett i taget: par, kärlek, snygg, resa, …

Diskutera: Vilka normer ser eleverna? Vad blir osynligt? 

Tänk gärna på både vilka konstellationer, vilka personer/kroppar som visas och vad det kan säga om normer kring kroppsstorlek, hudfärg, sexuell läggning, könsuttryck, funktionalitet, ålder, klass och kön.