Vad är folkmord?

År 1948 upprättades genom FN:s försorg en konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide). I artikel II definieras som folkmord vissa uppräknade gärningar under förutsättning att de förövats i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan. Gärningarna som räknas upp i konventionen är:

  1. Att döda medlemmar av gruppen.
  2. Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada.
  3. Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång.
  4. Att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra barnafödande inom gruppen.
  5. Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Folkmordskonventionen är en del av folkrätten. Förbudet mot folkmord anses förpliktiga även stater som inte ratificerat konventionen. Det är denna konvention som ligger till grund för de domslut vid ICTY som slagit fast att det som skedde i Srebrenica i juli 1995 är ett folkmord.

Ursprunglig text och research av Youth Initiative for Human Rights. Svensk text 2012 av GR utbildning och Forum för levande historia. Uppdaterad och faktagranskad 2021 av historikern Christian Axboe Nielsen, Århus universitet.