Uppkomsten av rashygien

När nazisterna fick makten i Tyskland 1933 hade rastänkande och rasistiska idéer under lång tid spridits i Europa. Inflytelserika filo-sofer hade sedan 1600-talet spekulerat över förekomsten av mänskliga raser. Under mitten av 1800-talet utvecklade Charles Darwin sin teori om det naturliga urvalet, nämligen att de bäst anpassade individerna bland levande organismer överlever och fortplantar sig.

Under sent 1800-tal började vetenskapsmän och intellektuella propagera för att Darwins tankar om naturen även gällde det mänskliga samhället och skulle användas för att forma det. Detta kallas social-darwinism och omfattade tankar om att ”de starka” hade rätt att styra över ”de svaga”.

Dessa idéer bidrog till uppkomsten av eugenik, även kallat rashygien. Rashygien handlade bland annat om att hindra människor med ”mindervärdiga arvsanlag” att få barn, eftersom detta ansågs hota samhällets, statens och folkets framtid. Däremot skulle de med ”goda arvsanlag” uppmuntras att få fler barn.

Texterna i utställningen är skrivna av Karin Kvist Geverts, fil dr i historia, 2015. 


Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine (2010), ...om detta må ni berätta... En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945. Forum för levande historia, Stockholm.

Wendy Lower (2013), Hitler´s furies. German Women in the Nazi Killing Fields, Houghton Mifflin Harcourt: Boston.

www.ushmm.org