Till innehåll

Lärarhandledning till Från dröm till terror

Här hittar du som lärare information om materialet, hur det fungerar och tips på hur det kan användas.

Från dröm till terror vänder sig till lärare som undervisar på högstadiet och gymnasiet om kommunistiska regimer och/eller mänskliga rättigheter.

I paketet ingår: 

 • 17 filmklipp där du kan välja klipp utefter tema eller land
 • Klassrumsövningar kopplade till filmklippen
 • Stödmaterial i form av dokument som listar viktiga begrepp, viktiga namn och svåra ord framtaget av Lättläst (finns på sidan med klassrumsövningar).

Filmklippen ger en bild av kommunistiska regimers styre i de tre länderna Sovjetunionen, Kina och Kambodja. Övningarna utgår ifrån klippen men också ifrån dagens samhälle med koppling till demokrati och tolerans. Det är viktigt att vi inte bara fastnar i ett fördömande av historien utan att eleverna får en ökad inblick i varför det blev som det blev och att de ges en möjlighet att reflektera över sin egen samtid. Tanken är att man kan titta på valda filmklipp och sedan göra klassrumsövningar som tydligt är kopplade till vissa klipp samt till skolans styrdokument.

Materialet tar sin utgångspunkt i en syn på lärande som kräver aktivt deltagande och ömsesidighet. Det är utformat för att fungera såväl i ett ämnesövergripande upplägg som i ämnesundervisningen i framför allt historia och samhällskunskap men det finns även kopplingar till svenskundervisningen.

Nivån, svårighetsgraden och tidsåtgången på övningarna varierar. Du som lärare kan därmed välja övning efter vad som passar dig och din klass bäst. Instruktionerna på övningarna vänder sig till såväl eleverna som läraren. Det är alltså möjligt att skriva ut övningarna och dela ut dem direkt till eleverna men du som lärare kan även välja att anpassa övningarna så att de utformas efter ditt och klassens specifika behov.

Stödmaterialet består av dokument, framtaget av Lättläst, där svåra ord har gjorts mer lättbegripliga. Även viktiga begrepp och personer har listats och fått kortfattade förklaringar som en hjälp för att lättare förstå och hänga med i filmen.

Definition: Vad är brott mot mänskligheten?

Fredrik Stenhammar, jur. kand. och doktorand i folkrätt vid Stockholms universitet, har utformat en definition som kortfattat lyder; ”Brott mot mänskligheten är en kategori särskilt allvarliga brott som är straffbelagda enligt folkrätten, oavsett vad den nationella rätten säger. Det är fråga om sådana gärningar som mord, utrotning, förslavning, tvångsförflyttning och förföljelse på politiska, rasmässiga eller religiösa grunder. För att anses som brott mot mänskligheten krävs det att gärningen är en del av ett systematiskt angrepp mot en grupp civila, som kan tillhöra statens egen civilbefolkning. Brott mot mänskligheten begås huvudsakligen av företrädare för staten, såsom poliser och soldater, men även enskilda kan göra sig skyldiga till brottet.”

Relaterat

  Till startsidan för Från dröm till terror

  Ett dokumentärserie om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, för årskurs 7-9 och gymnasiet. Med övningar och anpassade för olika lärstilar och med flera fördjupningsnivåer. I fokus är händelserna i Kambodja, Kina och Sovjet.

   Undervisningsmaterial: Vittnesmål med klassrumsövningar

   Ett undervisningsmaterial med korta klipp ur vittnesmål av överlevande från Förintelsen och arbetsläger i Sovjet och Kina. För årskurs 7-9 och gymnasiet.

    Faktasidor om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

    Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av kommunistiska regimer i olika länder. Brotten riktades ofta mot den egna befolkningen som utsattes för tvångsförflyttning, svält, tortyr eller avrättningar.