Till innehåll

Fyll på med kunskap

Vad innebär rasism och jämlikhet? Få en djupare förståelse av begreppens innebörd och betydelse.

Om begreppet rasism

Rasism är ett begrepp som har haft olika betydelser i olika tider, och som betyder olika saker för olika människor.

Inom forskningen finns många olika perspektiv på, och definitioner av, rasism. Vissa definitioner lägger stor vikt vid individen och enskilda handlingar. Andra har mer fokus på institutioners och strukturers roll i hur rasismen tar sig uttryck i samhället. Ett sådant synsätt innebär att rasism finns som en del av samhällets strukturer och får till följd att individer ges olika rättigheter, möjligheter, makt och inflytande på grund av andras medvetna eller omedvetna föreställningar om deras grupptillhörighet. Det gynnar vissa individer och grupper, samtidigt som det utgör ett hinder för andra. Ett strukturellt perspektiv innebär också att enskilda uttryck för rasism, som exempelvis diskriminering eller hatbrott, ingår i ett större sammanhang och därför inte kan ses som isolerade händelser.

Vanligt förekommande uppfattningar är att rasism handlar om ojämlikhet och intolerans, diskriminering eller våld mot olika grupper, och bottnar i föreställningar om etnisk tillhörighet, hudfärg, kultur eller religion.

Den här vägledningen utgår från en bred förståelse av rasism och visar på olika definitioner och perspektiv. Det betyder att den inkluderar uttryck för rasism på både individ- och samhällsnivå. Vägledningen berör också frågor om begränsande normer och fördomar som kan leda till ojämlikhet och till handlingar som till exempel hatbrott eller diskriminering. Sådana handlingar kan vara både medvetna och omedvetna.

Det finns olika former för rasism, till exempel afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, rasism mot samer.

Läs mer på våra faktasidor om rasism

Om begreppet jämlikhet

Innehållet är under utveckling. Här kommer vi att lägga olika definitioner av jämlikhet.