Till innehåll

Likvärdigt bemötande - en del av ditt uppdrag

Avsnitt 3 av kursen Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande. Om de juridiska ramar som påverkar arbetet med likvärdigt bemötande.

I det här avsnittet får du en översikt över de juridiska ramar som påverkar arbetet med likvärdigt bemötande. De ramarna finns i regeringsformen, förvaltningslagen, diskrimineringslagen och den statliga värdegrunden. I slutet av avsnittet reflekterar du över vad dessa juridiska ramar kan innebära i ditt arbete.

Bemötandet är en viktig del av verksamheten

Myndigheter och kommuner ska ge likvärdig service till alla invånare. Det innebär att likvärdighet ska vara en grundläggande princip i all offentlig verksamhet, från myndighetsutövning till bemötande. Arbetet för ett likvärdigt bemötande ska vara en del i ett större arbete i alla offentliga verksamheter – för kvalitet och likabehandling i hela verksamheten. 

Regeringsformen

De grundläggande principerna för det offentligas uppdrag beskrivs i regeringsformen:

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
/…/
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen reglerar myndigheternas verksamhet. Lagens syfte är att myndigheterna ska behandla människor rättvist och demokratiskt. I förvaltningslagen står bland annat:

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. (6 § förvaltningslagen)

Statlig värdegrund

Den statliga värdegrunden sammanfattar de grundläggande värden som ska utgöra en bas för det svenska samhället. Dessa värden uttrycks i vår grundlag och andra lagar och föreskrifter. Värdegrunden ska prägla alla statsanställdas arbete. Fyra av värdegrundens sex principer är särskilt relevanta i arbetet med likvärdigt bemötande:

 1. Demokrati: Som statsanställd arbetar du på invånarnas uppdrag och ser till att riksdagens och regeringens beslut blir verklighet. Du ska uppträda på ett sätt som bidrar till att bygga och bevara förtroendet för myndigheterna och staten.
 2. Legalitet: Du känner till och följer de lagar och regler som gäller. All myndighetsutövning ska utgå ifrån lag.
 3. Objektivitet: Du agerar sakligt och opartiskt. 
 4. Respekt: Du behandlar alla människor lika bra och med respekt.

Tänk tillbaka på ljudberättelsen där Miguel blir förhörd av polisen Henrik. Är det någon av principerna i den statliga värdegrunden som Henrik inte tillämpar fullt ut?

 1. Demokrati
 2. Legalitet
 3. Objektivitet
 4. Respekt

Diskrimineringslagen

Grundlagens förbud mot diskriminering förtydligas i diskrimineringslagen. Där finns en särskild bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentliganställda möter invånare eller på annat sätt har kontakt med allmänheten (2 kap. 17 §). 

Vilket eller vilka av följande exempel skulle kunna räknas som diskriminering i lagens mening när en offentliganställd möten en invånare?

 1. Att i mötet med en invånare uttrycka sig negativt och generaliserande om hbtqi-personer.
 2. Att ge dålig service till en familj som består av två mammor med barn, på grund av okunskap om hbtqi-familjer.
 3. Att inte respektera hur en invånare vill bli benämnd, och flera gånger använda en annan benämning än invånarens valda pronomen: hon, han eller hen.

Reflektion innan du går vidare till nästa avsnitt

 • Vilka riktlinjer för likvärdigt bemötande finns i din verksamhet? 
 • Vad innebär riktlinjerna för dig i praktiken? 

Relaterat

  Till kursens startsida

  Från startsidan hittar du till alla delar av kursen.

   Upptäck mer kompetensutveckling

   Kurser, fortbildning och studieresor, för dig som arbetar inom skola och offentlig verksamhet. Och för dig som bara är nyfiken och vill lära dig mer.

    Fakta om hbtqi-fobi

    Hbtqi-fobi är att ogilla personer som inte lever upp till samhällets normer kring kön och sexualitet och att behandla dem dåligt. Hbtqi-fobin har en lång historia och förekommer fortfarande i Sverige och runt om i världen.