Till innehåll

Att förebygga och motverka rasism mot samer i skolan

Det här är ett stödmaterial för dig som arbetar i skolan. Det ger stöd för att känna igen, förebygga och motverka rasism som riktas mot samer. Här hittar du faktatexter, diskussionsfilmer och förslag på hur ni kan arbeta förebyggande.

Alla som arbetar i skolan har ett uppdrag att aktivt motverka rasism. Skolan ska vara en miljö som återspeglar demokratiska värderingar och där alla oavsett bakgrund eller etnisk tillhörighet, ska känna sig inkluderade och trygga. Rapporter från Barnombudsmannen och MUCF visar att nästan hälften av unga samer i Sverige har utsatts för rasism och diskriminering på grund av att de är samer. För att förebygga och motverka detta behövs kunskap och ökad medvetenhet.

Det här stödmaterialet ger er:

 • kunskap om rasism mot samer och vilka konsekvenser det kan få
 • ökad förmåga att känna igen rasism mot samer
 • möjlighet att tillsammans reflektera över hur ni hanterar situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet
 • verktyg för att arbeta långsiktigt med att förebygga och motverka rasism mot samer

För vem?

Stödmaterialet vänder sig till lärarlag och olika personalgrupper på grundskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor och vuxenutbildningen.

Hur kan det användas?

Stödmaterialet är tänkt att användas i ett kollegialt lärande. Det kan till exempel användas i samband med ett APT, planeringsdag eller liknande där det finns utrymme för gemensam reflektion och diskussion.

Till dig som ska leda arbetet

Stödmaterialet består av tre olika moment som hänger ihop och bygger på varandra. Tanken är att hela personalgruppen ska arbeta tillsammans. Genom samtal och reflektion, och med hjälp av den fakta som finns i materialet, ökar er samsyn kring vad som krävs för ett förebyggande och motverkande arbete på er skola.

Börja arbeta

  1. Stärk era kunskaper

  Här finns texter om samer och samiskt liv i Sverige samt rasism mot samer, som ger er en faktagrund inför det fortsatta arbetet.

   2. Diskussionsfilmer

   Reflektera kring fyra situationer i skolan som på olika sätt ger uttryck för fördomar och fientlighet mot samer.

    3. Arbeta vidare

    Förslag på hur ni kan arbeta på skolan med att förebygga och motverka rasism mot samer.

    Så har vi tagit fram stödmaterialet

    Stödmaterialet är framtaget av Forum för levande historia som en del av ett uppdrag från regeringen att genomföra kunskapshöjande insatser om olika former av rasism. Materialet är en del i en serie stödmaterial om olika former av rasism som tas fram under 2024. Som stöd i framtagandet av materialets olika delar har vi anlitat experter och sakkunniga med kunskap antingen om de specifika frågor som berörs eller situationerna som skildras. En referensgrupp bestående av skolpersonal från olika skolformer har tittat och gett synpunkter på delar av materialet.

    Relaterat innehåll

     Att motverka rasism i förskolan och skolan

     I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan med forskarna Emma Arneback och Jan Jämte.

      Svåra frågor i klassrummet

      En kurs för lärare som vill veta mer om hur du kan bemöta intolerans, extremistiska uttalanden, konspirationsteorier, antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta”.

       Demokratistegen

       För skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.