Till innehåll

Trygghet och tillit

Här finns material för att arbeta med trygghet och tillit såsom att bygga goda relationer eller förebygga mobbning.

Vad innebär trygghet och tillit

Vad kännetecknar en trygg och tillitsfull miljö? Hur går det att förebygga hat, hot och kränkningar? Alla utbildningsverksamheter ska vara en trygg och säker plats för elever, deltagare och personal. Att känna sig trygg, både fysiskt och psykiskt, är också en förutsättning för lärande. Därför behövs aktiva insatser för att skapa en trygg miljö utan diskriminering, kränkningar, mobbing, våld, trakasserier eller andra former av otrygghet. Trygghetsskapande arbete förutsätter ett helhetsperspektiv med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Välj material

  • Stödmaterial

Arbetsmiljö i skolan

En broschyr för elever som informerar om vad det finns för regler för elevers arbetsmiljö i skolan.

Arbetsmiljöverket

  • Metodmaterial

Varför uppstår mobbning?

Föreläsning med Robert Thornberg, professor i pedagogik, om varför mobbning uppstår.

UR

  • Stödmaterial

Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder

Ett stödmaterial för utbildningsanordnare om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever.

Diskrimineringsombudsmannen

  • Stödmaterial

Trygga skolor

Ett stödmaterial för att planera för tryggare skolor.

Myndigheten för delaktighet

  • Stödmaterial

Tryggare Skola

Verktyget Tryggare Skola syftar till att underlätta säkerhets- och trygghetsarbetet i skolor.

Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Blekinge

  • Stödmaterial

Trygghet i skolan

En informationsbroschyr som syftar till att inspirera om hur situationell brottsprevention kan användas för att nå upp till Barnkonventionen och Agenda2030.

Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Stockholm

  • Kunskapsöversikt

Agera mera – en antologi om mobbning

En antologi med kunskap om mobbningens orsaker och hur den kan förebyggas. Forskare delar med sig av resultat från sina olika perspektiv, varvat med berättelser om att vara utsatt för mobbning.

Friends

  • Webbkurs

Organisera en trygg skola

En webbkurs om systematiskt trygghetsarbete i skolan.

Friends

  • Stödmaterial

Tillsammans mot mobbning

Kunskapsbank för att skapa en trygg miljö i skolan och minska kränkningar och mobbning.

Friends

  • Lärarhandledning

Mer än en fluga

Lärarhandledning om barns och ungas trygghet på nätet.

Plan International