Till innehåll

Demokratins framväxt i Sverige

Se en tidslinje över hur demokratin växt fram i Sverige och lyssna till berättelser om från personer som i olika tider inte fått ta vara en del av demokratin.

Tidslinje över demokratins framväxt från 1800-talet till idag

1809

Det kungliga enväldet avskaffas i Sverige. Mer makt förs över till riksdagen.

1810

Som första land i världen får Sverige en justitieombudsman, JO. Dit kan medborgarna vända sig med klagomål på myndigheter.

1842

Folkskolan införs för att ge alla barn i Sverige utbildning. Men många romska och samiska barn fick inte möjlighet att gå i skolan.

1872

Gifta kvinnor får rätt att ha hand om sin egen ekonomi. Tidigare fick hennes man bestämma över den.

1909

Rösträtt införs för alla män över 24 år som betalar skatt, har gjort värnplikten, inte tagits om hand av fattigvården eller suttit i fängelse.

1917

Genombrott för parlamentarismen. Regeringen kan inte längre fatta beslut utan stöd från riksdagen.

1921

Allmän rösträtt för kvinnor införs.

1922

Kravet att män måste ha gjort värnplikt för att få rösta tas bort.

1937

Förbudet mot homosexualitet avskaffas – tidigare har det varit straffbart. Istället klassas homosexualitet som en psykisk sjukdom ända fram till 1979.

1945

Rösträttsåldern sänks till 21 år. Även personer som inte har jobb och som får socialbidrag får rösträtt.

1948

FN antar deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Sverige får också sin första lag om ”Hets mot folkgrupp”.

1949

En ny tryckfrihetsförordning införs. Det är en grundlag som skyddar rätten att få ge ut texter och därmed rätten att fritt sprida åsikter.

1951

En religionsfrihetslag ger alla rätt att tro på vad de vill och vara med i vilken religiös grupp de vill. Alla får också rätten att inte ha någon religion alls.

1968

Svenskar som bor utomlands får rätt att rösta i riksdagsval.

1974

Sveriges nuvarande regeringsform införs. Kungens politiska makt avskaffas.

1975

Rösträttsåldern sänks till 18 år.

1976

Utländska medborgare får rösträtt i val till landstings-och kommunfullmäktige.

1977

Riksdagen bestämmer att vallokaler ska vara tillgängliga. Alla ska kunna rösta utan hinder, även de som till exempel har svårt att gå eller se.

1979

Sverige blir först i världen med att förbjuda barnaga, alltså all sorts våld mot barn.

1989

Möjligheten för domstolar att omyndigförklara människor tas bort. Det betyder att alla medborgare över 18 år i Sverige nu har rösträtt.

1990

Sverige skriver under och lovar att följa FN:s barnkonvention.

1991

Yttrandefrihetsgrundlagen införs. Den skyddar allas rätt att uttrycka sig fritt i radio, tv och i andra medier.

1999

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkänns som nationella minoriteter.

2009

En diskrimineringslag införs. Den ska skydda människor från att behandlas sämre på grund av bland annat kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

2020

Barnkonventionen blir lag i Sverige.

Berättelser om personer som inte haft demokratiska rättigheter

Trots att vi brukar säga att Sverige blev en demokrati 1921 var vissa människor utan demokratiska rättigheter även efter det. Här kan du se berättelser om några personer som inte fått ta del av samma rättigheter som andra i sin samtid.

Maj-Britt Johansson

Levde 1929-1985. Maj-Britt kom från ett fattigt hem. Hon ansågs vara sinnesslö och blev steriliserad så att hon aldrig skulle kunna få egna barn. Hon levde hela sitt liv inlåst på olika sjukhus.

Speltid - 4:39

Maj-Britt Johansson

Johan Dimitri Taikon

Levde 1879-1950. Johan fick inte gå i skolan och kunde aldrig rösta i demokratiska val på grund av att han var rom. Johan ville förändra och kämpade för att romer skulle ha samma rättigheter som alla andra i Sverige.

Speltid - 3:44

Johan Dimitri Taikon

Ester Henning

Levde 1887-1985. Ester var konstnär som kom från ett fattigt hem. Som ung blev hon sjuk i sjukdomen Schizofreni. Ester levde sen resten av sitt liv inlåst på olika sjukhus.

Speltid - 4:25

Ester Henning

Relaterat

  Hitta mer fakta om demokrati

  På våra faktasidor om Demokrati hittar du allt från definition och historia till filmade panelsamtal och undersökningar.

   Utskrivbar utställning: Leve demokratin!

   Demokratin har fallerat många gånger. I dessa misslyckanden finns lärdomar. För att fatta kloka beslut i dag måste vi ha kunskap om vad som har hänt i historien. Det här är en utställning du kan skriva ut och sätta upp själv, för att visa på till exempel ditt bibliotek eller i din skola.

    För skolan: Demokrati pågår

    Demokrati pågår är ett digitalt undervisningsmaterial för åk 4-6. Med hjälp av materialet kan du jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal hos dina elever.