Till innehåll

Delaktighet och tillit

Delaktighet och tillit i samhället påverkar invånares deltagande i demokratin. Här kan du lära dig mer om faktorer som påverkar tillit och delaktighet.

Illustration av en äldre man som sitter framför en laptop. Han gestikulerar. Kanske sitter pratar han med någon i ett videomöte.

Illustration: Linnea Blixt.

De allmänna valen är invånarnas viktigaste verktyg för att påverka hur landet ska styras. För att demokratin i ett land ska fungera krävs att landets invånare engagerar sig och deltar i demokratin. Det som händer mellan valen är också viktigt. Invånarna behöver känna sig som en del av samhället. Till exempel att de kan påverka samhällsutvecklingen genom deltagande i de allmänna valen, men också känna att de har möjlighet att vara med och påverka i vardagen – i skolan, på arbetet, i bostadsområdet och i hemmet.

Grundläggande sociala och ekonomiska förutsätt­ningar såsom utbildningsnivå och sociala levnadsförhållanden har stor betydelse för människors delaktighet. Dessa förutsättningar påverkar både valdeltagandet och hur aktiva invånare är för att påverka samhällsutvecklingen och uttrycka sina åsikter. Dessa skillnader i delaktighet står i vägen för idealet om politisk jämlikhet. Det innebär att samhället går miste om viktiga åsikter och perspektiv. Det finns en risk att människor som upple­ver att de inte har inflytande tappar tilltron till demokratin och/eller dras till antidemokra­tiska idéer.

Tillit hänger ofta ihop med delaktighet. Många forskare menar att ett högt deltagande i civilsamhället, till exempel i föreningar, är det som skapar sammanhållning och tillit. Detta möjliggör eller underlättar den typ av samarbete som demokratin bygger på. Andra menar att tilliten i ett samhälle främst handlar om tillit till de politiska institutionerna, och hänger ihop med hur mycket korruption det finns i ett samhälle. Fungerande institutioner ses då som särskilt viktigt för att inte tilliten i samhället ska försvinna.

I Sverige precis som i andra länder påverkar faktorer som ålder, utbildningsbakgrund, politiska tillhörighet och födelseland människors benägenhet att lita på andra människor. Det finns också tydliga geografiska skillnader både inom städer och mellan storstäder och landsbygd. Tilliten i Sverige är generellt hög jämfört med andra länder, men det kan se väldigt olika ut inom Sverige.

Arbetet för att öka delaktigheten och människors tillit är viktigt för att skapa en hållbar demokrati där alla Invånare känner att de har en roll att spela och en röst som räknas.

Texten uppdaterades senast 2024-02-23.

Kort film som väcker tankar om demokrati

Speltid - 2:27

När förtroendet brister

Relaterat

  Samtalskort om demokrati

  Bör yttrandefriheten ha gränser? Vad menas med ”folket”? Frågorna på de här korten lyfter frågor om demokrati i vardagslivet och samhället.

   Undervisningsmaterial: Demokratiska samtal

   Hur ska vi prata med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati? I det här undervisningsmaterialet får dina elever ta ställning i svåra demokratiska frågor och samtidigt öva sin samtalskompetens.

    Hitta mer kunskap om demokrati

    På våra faktasidor om Demokrati hittar du allt från definition och historia till filmade panelsamtal och undersökningar.