Generella övningar 2

9: Vilka är svenskarna?

Det har i olika tider funnits olika historier kring varifrån svenskarna kommer från början. Det har också varit mer eller mindre viktigt vad svaret på den frågan är.

Undersök din lärobok i historia

 • Hur förklaras vilka svenskarna är, vilka deras förfäder var och var de kommer ifrån?
 • Ryms alla som bor i Sverige idag inom den svenskhet som beskrivs?

Undersök en gammal lärobok, från 1900-1930-talet

 • Hur förklaras vilka svenskarna är, vilka deras förfäder var och var de kommer ifrån?
 • Rymdes alla som då bodde i Sverige inom den svenskhet som beskrivs?
 • Skulle de beskrivningar som finns här kunna användas i en nutida lärobok, varför/varför inte?

Diskutera:

Är det viktigt att ha en nationell historia som förklarar vad det innebär att vara svensk, etiopier, korean och så vidare?
 


 

10: Vad är historia och vad är det bra för?

 

Diskutera: Vad är historia?

 • Allt som hänt?
 • Allt som hänt och som vi känner till?
 • Allt som vi känner till som har hänt och som har bearbetats vetenskapligt?

Historiska händelser är viktiga för många människor, även om de hände för länge sedan långt innan personen fötts. Man brukar säga att historien hjälper till att skapa vår identitet. Historia skapar mening och sammanhang för såväl nationer, samhällen, grupper som enskilda individer.

Arbeta individuellt, anteckna svaren:

 Arbeta i grupp:

 • Anser du att det finns någon historisk
  koppling till hur du identifierar dig själv?
 • Hur påverkar i så fall historien dig och
  din identitet?
 • Upplever du att historien skapar mening
  och sammanhang för dig och ditt liv och i
  så fall hur?
 • Finns det speciella händelser i historien,
  stora som små, som du upplever som extra viktiga?
 • Hur skulle du reagera om det visade
  sig att någon av dessa var osann?
 • Låt alla i gruppen läsa upp vad de skrev ovan
 • Diskutera likheter och skillnader
   


11: Historiebruk i vetenskap och media

Trots att krig i moden tid är välbevakade, med möjlighet till direktsända filmer och snabba rapporter, så står omvärlden ofta lika fullt frågande inför vad som händer. Detta lämnar öppet för olika aktörer inom media och vetenskap att tolka skeenden. Diane Johnstone är en amerikansk forskare och journalist som kan sägas representera ett vänsterteoretiskt perspektiv och som analyserat krigen i Jugoslavien med den infallsvinkel. Hennes antiimperialistiska tolkning av skeendena liknar den serbiska bilden av Jugoslaviens sönderfall under 1990-talet. Hon har inte fått stå oemotsagd i media. En intervju med henne i Ordfront, som publicerades under ”Resa i Jugoslavien”, satte igång en lavin av upprörda debattinlägg i dagspressen.

Förslag på texter om detta:

 • Björn Eklund m.fl., Ordfront magasin 7–8/2003, 10/2003
 • Maciej Zaremba, DN 2003-11-03, DN 2003-11-14
 • Gellert Tamas, Expressen 2003-11-13
 • Steve Sem-Sandberg, SvD 2003-11-17

Undersök:

 • Vad innebär det att ha ett vänsterteoretiskt perspektiv?
 • Vad är en antiimperielistisk tolkning?
 • Kan man argumentera som Johnstone gör och vad har hon för grunder för det hon säger?
 • Samma frågor kan ställas om den författare som uttalat sig mot Johnstones hypoteser.
 • Vilken roll spelar egentligen historien i denna diskussion? Det handlar ju om något som hänt relativt nyligen?
   


12: Historiekultur

Historia finns överallt. Historiekultur är summan av den historia och de historiska myter som uppträder i ett särskilt sammanhang, som t ex i ett land, samhälle, politiskt parti eller i en religiös grupp.

Fundera själv:

Presentera och diskutera:

 • Läs texten ”Vårt folk har alltid…” –
  Historia som mening och makt
 • Vilken historiekultur anser du att du
  tillhör? Är det en eller flera?
 • Vilka faktorer lyfter du fram om du skull förklara ”din historiekultur” för någon?
 • Upplever du att din historiekultur är
  positiv eller negativ för din egen del?
 • Arbeta i grupp och presentera resultaten från det egna arbetet ovan
 • Diskutera likheter och skillnader
   


13: Hur används historia idag?

Undersök hur historia brukas i din närmiljö. Det kan handla om reklam, produktnamn, och inom populärkulturen. Försök att hitta två till tre exempel.

Diskutera utifrån följande frågor:

 • Varför används historiska referenser? Vad är det man vill förstärka? Hur lyckas man?
 • Hur påverkas du av kopplingen?
 • Vilken betydelse har det hur mycket kunskap man har kring den historiska kopplingen?
   


14: Vad säger politikerna egentligen?

I politiska sammanhang är det mycket vanligt att historien brukas på olika sätt. Leta fram en artikel, ett tal eller liknande som någon politiker hållit och som innehåller referenser till historien.

Undersök:

 • Vilka tolkningar görs av historiska händelser, beslut, förlopp och så vidare?
 • Vilken poäng vill politikern göra med dessa referenser eller tolkningarna av dem?
 • Uppfattar du resonemangen, slutsatserna som trovärdiga? I så fall varför / varför inte?
 • Undersök andra tolkningar av samma historiska referenser. De kan vara gjorda av politiker från andra läger, historiker eller journalister. Hur trovärdiga framstår politikerns tolkning utifrån detta?
 • Vad hände egentligen? Gör en egen värdering av vad som är den mest sannolika tolkningen.
   


15: Nationalism, en i grunden negativ företeelse?

Undersök och analysera begreppet nationalism utifrån:

 • Historiskt ursprung
 • Historiska konsekvenser
 • Olika typer av nationalism
 • Dess roll idag

Dra dina egna slutsatser och presentera din syn på nationalismens roll och konsekvenser igår och idag.