Anmälan

Även om du i de flesta fall kan komma långt med dialog och förebyggande arbete, inträffar ibland situationer som kan leda till att du behöver anmäla hatiska uttryck eller beteenden, särskilt om de riktats mot en specifik grupp eller individ på skolan.

Om trakasserier uppstår ska skolan så snart den fått kännedom om händelserna agera mot dessa. Om du som lärare får reda på att en elev upplever eller har upplevt sig utsatt för kränkningar eller trakasserier, antingen av andra elever eller av personal på skolan, är du därför skyldig att informera rektorn. Hen tar i sin tur kontakt med skolans huvudman, det vill säga kommunen, eller i friskolornas fall styrelsen.

Huvudmannen ska snarast möjligt undersöka händelserna närmare för att kunna vidta åtgärder och förhindra ytterligare trakasserier. I detta ingår att ta ställning till om händelserna bör anmälas till polis och/eller socialtjänst. Även handlingar som begås utanför skolan, men som ändå har betydelse för vad som sker där måste utredas av huvudmannen, exempelvis om någon trakasseras på sociala medier, under skolutflykten eller på väg till och från skolan. Skolan är skyldig att förhindra trakasserier och annan diskriminering eftersom dessa är olagliga.

Om du av olika anledningar känner dig osäker eller ovillig att rapportera till rektor på din skola, kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen för anmälan eller information om hur du kan agera.

Om du befarar att en elev far illa utanför skolan, exempelvis om eleven dragits in i en skadlig miljö, är du skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Om skolan polisanmält en händelse och polisen vidarebefordrar anmälan till socialtjänsten, är det viktigt att även skolan gör anmälan till socialtjänsten. Det kan göras antingen av rektor eller av en enskild anställd i skolans verksamhet, som i så fall själv skriver under anmälan.


Egen reflektion
 

Är det dags att påminna kollegiet om skolans riktlinjer för diskriminering eller göra Skolverkets självskattning? Lyft frågan på nästa arbetsmöte.