3. Var går gränsen vid hot?


Extrema situationer leder ofta till extrema åtgärder. Skulle det till exempel bli krig i Sverige skulle vi påverkas, men hur?

Övningen går ut på att eleverna ska sätta sig in i en tänkt situation då det är kristider i vårt land. Syftet med övningen är att få eleverna att reflektera över hur viktig situationen är för vad man kan acceptera eller inte. Tanken är att eleverna ska öka sitt historiemedvetande och reflektera över både dåtid och nutid när det gäller extrema situationer som kan bidra till att vi accepterar lagar som begränsar ett öppet samhälle.

Gör gärna jämförelser med FRA-lagen och de ökade säkerhetsreglerna kring flygning efter terrordåden i USA den 11 september 2001.

 

Titta på vittnesmålen:

I klippet ovan berättar Erna om när Gestapo gjorde husrannsakan i deras hem, eftersom de var Jehovas vittnen. De tog deras biblar och båda hennes föräldrar hamnade i fängelse. 
Erna Gutman föddes 1933 i Tyskland. Familjen tillhörde Jehovas vittnen och båda föräldrarna satt, under Ernas uppväxt, i fängelse p.g.a. sin religiösa tillhörighet. Pappan dog i koncentrationsläger 1940. Erna kom till Sverige 1960. Läs mer om Erna här.

I klippet ovan berättar Chen om de extrema lagar som infördes i hans hemprovins i Kina när det blev hungersnöd.
Chen Shizong föddes 1937 i Shanghai, Kina. Han blev tidigt föräldralös och växte upp med sin mormor. Det kinesiska kommunist paritet gav honom stöd för studier. Chen älskade partiet men ifrågasatte delar av politiken. Han anklagades då för att vara kontrarevolutionär och sattes i arbetsläger i 14 år. Chen kom till Sverige 1986. Läs mer om Chen här.


Övning A 

Hot förändrar. (Gruppdiskussion)

Dela in eleverna i mindre grupper. Be dem sedan att diskutera följande två frågor:

  • Utifrån vittnesmålen, vad var det för odemokratiska regler som instiftades så att individens frihet begränsades?
  • Varför tror ni att just dessa begränsningar infördes?

Be sedan eleverna föreställa sig att ett hot, till exempel ett krig, drabbar Sverige. Eleverna ska nu tänka sig in i en situation då det är de som ska styra Sverige under dessa kristider. De kan fortsätta att sitta i sina smågrupper och göra följande:

Diskutera vilka av nedanstående lagar de skulle vilja inrätta i dessa kristider? Be dem välja ut minst fem av lagarna och rangordna dem och motivera rangordningen.

När alla grupper jobbat klart ska de mötas i en politisk debatt i helklass vilket föreställer en tillfällig samlingsregering. Respektive grupp ska presentera sina lagförslag och motivera dem.

Uppgiften resulterar alltså i en politisk debatt där klassen till slut bör enas om vilka lagar som ska gälla i om landet befinner sig i en allvarlig kris.

Diskutera sedan i helklass hur mycket av demokratin de lagstiftat bort i och med de nya lagarna och vilka konsekvenser den nya lagstiftningen kan leda till.

Lag 1: Stänga Sveriges gränser, både in- och utflyttning.
Lag 2: Säpo får avlyssna vem de vill utan att motivera varför.
Lag 3: Alla medborgare måste alltid kunna visa sina id-handlingar om polisen begär det.
Lag 4: Införa ransonering av mat, bensin och internetanvändning.
Lag 5: Begränsa rörelsefriheten inom landet.
Lag 6: Utegångsförbud efter kl. 22.
Lag 7: Begränsa tryckfriheten.
Lag 8: Rösträtt endast till de som arbetar, betalar skatt och har fyllt 21 år.
Lag 9: Gymnasieplats bara till de som har C i alla ämnen, resten får lärlingsjobb inom industrin.
Lag 10: Åsiktsregistrering.
Lag 11: Enhetlig trosuppfattning.
Lag 12: Höjd partispärr till riksdagen på 20 procent i stället för dagens 4 procent.