Historia och religion

Historia och religion har ett samband. I sammanhang där religionen spelar en viktig roll kan gränsen mellan vad som är historia och vad som är religion vara hårfin. Framför allt styrs själva urvalet av historiska händelser i t.ex. en bok eller ett tal av om den som gett upphov till den är troende eller inte. Bland troende kristna kan Jesu liv, lidande och död utgöra en viktig utgångspunkt för historien, medan Muhammeds strävanden och utvecklingen av islam blir högst väsentlig historisk kunskap för troende muslimer. Inom alla religiösa riktningar finns det falanger som är fundamentalistiska, eller mer bokstavstrogna, än den stora massan. Det innebär att dessa är mer benägna att ta allt i den egna heliga skriften för bokstavliga sanningar också när det gäller de historiska beskrivningarna. Om man har en sådan utgångspunkt får historien ännu större betydelse både för individen och för gruppen. Det kan då vara svårt att acceptera den vetenskapliga historieskrivningen som är mer komplex till sin natur och som kanske också går stick i stäv mot historieuppfattningen inom den egna religionen.

Även politiken är nära knuten till religionen. Genom hela historien har det varit vanligt att makthavare använt religionen och dess historia för att uppnå vissa politiska syften. Detta kan sägas gälla även idag.

Texterna ingår i projektet Den livsfarliga historien (2011), skribent Carina Rönnqvist, Samordnare, forskning vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.