Nürnberglagarna

1935

Nürnberglagarna kallas den anti-judiska lagstiftning som antogs på partidagarna i Nürnberg den 15 september 1935. Två lagar infördes som juridiskt och socialt skiljde judar från icke-judar i Tyskland.

Enligt den första av Nürnberglagarna förlorade judarna sitt tyska medborgarskap. Den andra lagen förbjöd äktenskap och sexuellt umgänge mellan judar och icke-judar. Judar fick heller inte använda den tyska flaggan eller de tyska färgerna. Brott mot lagen bestraffades med fängelse.

Den 14 november 1935 fick de båda lagarna flera tillägg som förtydligade hur de skulle användas och förklarade vem som hade judisk härkomst. Enligt tilläggen hade judar inte längre rösträtt och kunde inte ha offentliga ämbeten eller vara statstjänstemän.

Äktenskap mellan judar och så kallade ”kvartsjudar” förbjöds. ”Halvjudar” kunde få gifta sig med ”kvartsjudar” och icke-judar efter särskilt tillstånd från regeringen. ”Kvartsjudar” fick inte gifta sig med varandra, men däremot med icke-judar och skulle på så sätt bli en del av det tyska folket

Huruvida en person klassades som jude ansågs vara beroende av vilka mor- och farföräldrar han eller hon hade. Beteckningen ”i rasligt hänseende heljudisk mor-/farförälder” utgick från att en mor- eller farförälder räknades som ”heljude” om han eller hon hade tillhört en judisk församling.

Lagarna var ett tydligt uttryck för nazisternas rasideologi, där judar bedömdes utifrån sin biologiska bakgrund. Det berodde inte på vilken religion de hade. Att judarnas ursprung (mor-/farföräldrar) däremot bestämdes av religion, berodde på att människor inte fanns folkbokförda med ”rastillhörighet”. Det var bara genom att judarna var registrerade  i ett judiskt samfund som man kunde identifiera dem.

Att personer av judisk "blandras" inte drabbades lika hårt som "heljudar" berodde främst på att de ansågs ha för starka band till icke-judiska tyskar. Det kunde skapa motstånd mot den anti-judiska politiken bland den icke-judiska befolkningen.

Fram till mitten av 1943 utökades Nürnberglagarna med en lång rad förordningar och förbud. Dessa utestängde personer med judisk härkomst från delar i det tyska samhället i ännu större utsträckning.


Texten är skriven av fil dr. Ingela Karlsson 2008-2009. Texten är senast uppdaterad/redigerad 2010-2011.