3: Att våga bryta mot normen


Normer är inte alltid generella utan ofta skapas separata normer för en avgränsad subkultur som till exempel i ett basketlag eller en klass i en specifik tid. Dessa normer kan fungera som relationsstärkande för såväl gruppen som för den enskilda gruppmedlemmen.

Ibland skapas däremot normer som kan kännas obekväma och som direkt kränker en annan grupp eller individ.

Denna övning syftar till att ge eleverna en förståelse för hur normer kan upplevas som kränkande, att det är möjligt att förändra dem och hur man på olika sätt kan göra det. Genom att eleverna får vara delaktiga i ett forumspel skapas en bra utgångspunkt för reflektion kring om det i varje situation finns en möjlighet för åskådaren att påverka händelseförloppet.

Användbara begrepp som kan bredda diskussionen är risk, ansvar och handlingsutrymme.

 

Titta på vittnesmålen:

I klippet ovan berättar Wilma om hur grannarna behandlade dem illa på grund av att de var judar.
Wilma Lundström föddes 1924 i en judisk familj i Tyskland. När antisemitismen ökade i Tyskland under 30-talet sökte fadern utresetillstånd för henne. Wilma kom till Sverige sommaren 1939. Läs mer om Wilma här.


Övning A 

Hur kan vi agera mot kränkande normer i dagens samhälle? (Forumspel)

Dela in klassen i olika grupper med 3-5 elever i varje grupp. Be dem att tänka ut en situation där en norm kan kränka en grupp eller en individ. Det kan vara i skolan, på fritiden eller i samhället.

Grupperna förbereder en kort scen på max tre minuter där det tydligt finns en person som med hjälp av en norm förtrycker en annan person, alternativt flera personer. Låt sedan grupp 1 spela upp sin scen en gång för resten av klassen. De framför den sedan direkt en gång till, och nu får övriga klasskamrater avbryta genom att ropa ”Stopp!” när någon anser att den kan hoppa in och själv agera i scenen, för att få den som kränker att ändra sitt beteende.

Alla i den lilla gruppen får bytas ut – dock inte den som kränker. Låt grupp 1 spela upp sin scen gång på gång till dess att alla upplever att kränkningen har upphört. Meningen är att eleverna ska känna att det går att påverka den som kränker genom att själv skapa en annan norm som den som kränker måste förhålla sig till.

Fortsätt sedan med grupp 2 osv. Övningen tar tid och kan eventuellt ta längre tid än en lektion. Låt gärna eleverna diskutera övningen efteråt eller skriva en personlig reflektion av det som de upplevde var betydelsefullt.

Frågor som kan ligga till grund för diskussion eller personlig reflektion är:

  • Vad blev skillnaden när X grep in?
  • Vad tycker gruppen om den nya lösningen?
  • Finns det andra sätt att tänka kring denna situation?
  • När är det läge att ropa stopp?
  • Vilka normer ligger bakom?

Övning B 

Hur kunde vi ha agerat mot kränkande normer tidigare i historien?

I denna uppgift ska eleverna reflektera på ett liknande sätt som i Övning A fast utifrån de situationer som vittnesmålen berättar om. Eleverna får möjlighet att reflektera över om det i varje situation finns en möjlighet att påverka händelseförloppet.

Användbara begrepp som kan bredda diskussionen är risk, ansvar och handlingsutrymme.

Titta på vittnesmålet:

Dela in eleverna i mindre grupper. Låt eleverna diskutera följande frågor utifrån vittnesmålen:

  • Vilka kränkande normer kan ni urskilja i vittnesmålen?
  • Fanns det något läge då någon kunde ha sagt stopp och påverkat situationen och därmed bidragit till att påverka normen?
  • Vem eller vilka skulle det i så fall ha varit?
  • Varför var det ingen som sa stopp, tror ni?