Tips på undervisning innan resan

Det är avgörande att de platser som besöks under resan sätts in i sitt historiska sammanhang. Lärarens uppgift är inte i första hand att beskriva själva minnesplatsernas historia. Platserna bör i stället fungera som fördjupan­de exempel i historieundervisningen. Följden kan annars bli en grupp elev­er som har mycket detaljerade kunskaper om exempelvis Auschwitz, men har svårt att förstå platsens roll i det skeende som föregick Förintelsen.

När eleverna kommer till museet vid ett före detta koncentrations- och dödsläger som Auschwitz bör de kunna överblicka utvecklingen mel­lan åren 1940 och 1945. De bör också utan svårighet kunna skilja mellan lägrets olika funktioner: interneringen av politiska fångar för att säkra NSDAP:s makt, lägrets politiska betydelse i ockupationen av Polen och slutligen dess roll i Förintelsen. På så sätt blir den guidade turen genom museet en repetition av vad man redan vet, för att sedan kunna övergå i fritt sökande.

Lärarens uppgift är här att formulera frågeställningar som underlättar för eleverna att i utställningarna finna exempel på lägrets olika funktioner eller på de olika historiska faserna. 

Bara genom denna goda förförståelse blir existentiella samtal möjliga. Om eleverna ska kunna reflektera över vad en plats som Auschwitz bety­der för oss som lever i dag, finns inte tid att gå igenom dess grundläggande historia i museet. Och om klassen saknar förkunskaper kommer diskussio­nen att bli ahistorisk. 

Bra inläsningsmaterial för eleverna finns på våra faktasidor om Förintelsen och i våra korta dokumentärfilmer om Förintelsen.

Det kan också vara värdefullt för eleverna att lära sig mer om demokrati och tolerans. Till exempel kan du låta eleverna arbeta med något av våra klassrumsmaterial.

Läs också:

Texter hämtade ur "Resehandledning och guider till Förintelsens minnesplatser i Polen”, författad av Christer Mattson och Kristian Gerner, utgiven av Forum för levande historia.