Rutiner, regler och struktur

 

Nedan följer förslag på rutiner, regler och struktur som kan förberedas innan resan.

Gruppindelning – basgrupper

En indelning av eleverna i basgrupper ger en tillhörighet till en mindre grupp. Det gör också att det snabbt går att få diskussionsgrupper under exkursionerna när samtal ska föras och andra uppgifter lösas. Basgrupperna har också en praktisk funktion genom tilldelning av uppgifter som exempelvis snabbstädning av bussen eller transport av gruppens undervisningsmaterial till och från bussen. Basgruppen kan naturligtvis användas som organisatorisk enhet både i för- och efterarbetet.

Rutiner

Att etablera en fast rutin för gruppens gemensamma start på morgonen och avslut på kvällen ger också resan en fast struktur. I sin enklaste form kan dagens program punktvis gås igenom och väderprognosen presenteras vid frukosten när alla är samlade och på kvällen de viktigaste inslagen under morgondagen presenteras. Beroende på vad man önskar åstadkomma med dessa inslag kan de förbredas så att statusen på gruppen framgår och gemsanhetsskapande övningar används.

Kontrollerbar samtalsmiljö

Pedagogiskt och socialt finns ett behov av en kontrollerbar samtalsmiljö under en resa varför tillgång till konferensrum med fördel kan vägas in vid val av hotell. Ett konferensrum ger möjlighet att i lugn och ro starta dagen tillsammans, möjligen med en kortare dragning av exkursionens teman och platsernas historiografi. Än viktigare är förmodligen samlingen på kvällen då erfarenheterna och upplevelserna från dagen kan ges utrymme att ventileras och beslut för morgondagen fattas.

Fotografering och mobilhantering

Fotografering och mobilhantering har betydelse för gemenskapen och bör därför diskuteras igenom före resan. Om alla fotograferar när de vill under exkursionerna kommer gruppens gemensamma fokus att splittras. En lösning är att någon vuxen ges ansvaret att fotografera åt gruppen. Mobilhanteringen förtjänar också särskild uppmärksamhet och hör ihop med resans syfte. Ju mindre resan uppfattas som en gemensam angelägenhet, desto större anledning att ha fri tillgång till sociala medier. Om däremot exkursionerna på platserna liksom måltider och annan gemensam tid värderas som situationer med en social betydelse för gruppen, är det rimligt att mobilhanteringen sker enligt vad gruppen gemensamt kommit överens om.

Rumsfördelning

Att rumsfördelningen är klar före resan och kommunicerad med eleverna är väsentligt, inte bara av omsorg om individerna och gruppen, utan också av praktiska skäl vid incheckning på hotellen.

Antalet vuxna och de vuxnas roll

Antalet vuxna och de vuxnas roll är rimligt att diskutera igenom före resan. Är beslutsansvaret lika fördelat mellan alla eller vilar det på någon enskild? Vilka instruktioner och önskemål har man till lokala guider om sådana ska användas?

Informationsmöte

Ett informationsmöte för elever och föräldrar är ett lämpligt sätt att skapa kontaktytor kring resan. Eftersom skolor ofta har uppföranderegler som gäller för studieresor kan dessa presenteras och möjlighet för att upprätta och signera kontrakt finnas. Vad gäller för den elev som inte följer överenskommelsen?

Texterna är skrivna av Ola Flennegård hösten 2018. Ola är gymnasielärare i svenska och historia med mångårig erfarenhet av studieresor till Förintelsens minnesplatser, projektledare för Toleransprojektet i Nyköping
och författare av rapporten Besöksmål Auschwitz – om svenska resor för elever till
Förintelsens minnesplatser, samt doktorand i pedagogiskt arbete vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet.