Statens arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi - Forum för levande historia lämnar rapport till regeringen

19 April 2022

Inom regeringens plan Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott arbetar flera myndigheter mot rasism samt homo-, bi- och transfobi. Forum för levande historia har i uppdrag att samordna planen och har nu lämnat sin årliga rapport till regeringen.

- Rapporten ger en bild av det arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi som bedrivs inom staten. Det här är frågor som berör många områden i samhället. Mycket arbete görs, men det finns också utmaningar och fortsatta behov av insatser, säger Caroline Källner, tf överintendent vid Forum för levande historia.

I rapporten presenteras även utvecklingsbehov och förslag för att arbetet mot rasism, homo-, bi- och transfobi ska bli mer samlat, strategiskt och effektivt. Det handlar bland annat om behovet av mål för samhällets arbete mot rasism, samt om långsiktighet och kontinuitet i de uppdrag som ges till myndigheterna.

Myndighetsnätverk för arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi

En central del i samordningen av den nationella planen är att erbjuda myndigheter möjligheter att ta del av kunskap och utbyta erfarenheter. Därför har Forum för levande historia startat ett statligt myndighetsnätverk för arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi.

- Myndighetsnätverket är öppet för alla statliga myndigheter och ett sätt för oss att bidra till ökad kunskap om dessa frågor i staten. Vi ser att intresset är stort, vilket är glädjande. I dag är ett 60-tal myndigheter representerade i nätverket, säger Caroline Källner.

  Myndigheternas arbete inom planen handlar främst om att samla in, utveckla och sprida kunskap. 
  Exempel från årets rapport är:

  • Barnombudsmannen har tagit fram rapporten Om barns och ungas utsatthet för rasism. Rapporten beskriver hur rasism mot barn och unga tar sig uttryck, i vilka sammanhang den förekommer och hur den kan motverkas.
  • Statens medieråd arbetar med att identifiera och sammanställa metoder för att motverka att barn och unga utsätts för rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet.
  • Diskrimineringsombudsmannen utvecklar kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.
  • Forum för levande historia har genomfört fortbildningsinsatser om rasism för skolpersonal och offentliganställda inom olika yrkesgrupper.

  Fakta
  Regeringen lanserade 2016 Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Forum för levande historia har sedan 2017 i uppdrag att samordna och följa upp planen. Det görs genom att erbjuda myndigheter kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten, samt genom en årlig rapport som sammanfattar myndigheternas arbete. Samordningen ska bidra till ökad samverkan mellan myndigheter och att förutsättningarna för lärande myndigheter emellan förbättras.

  Läs rapporten här

   Läs också: