Forum för levande historia välkomnar ökat fokus på Förintelsens historia

20 April 2020

I dagarna har utredningen om ett museum om Förintelsen lämnat sitt betänkande till regeringen. Forum för levande historia ser positivt på initiativet att tillskjuta resurser för mer forskning och kunskap om Sveriges roll under Förintelsen.

- Lärdomar från Förintelsen är centrala för vår samtid. Vi delar uppfattningen att det behövs ny forskning och mer kunskap om Sveriges agerande under Förintelsen. Vi hoppas och tror att den kunskap vi byggt upp under närmare 20 år blir en viktig del i beredningen av utredningens förslag, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Forum för levande historia har ett nationellt uppdrag och har sedan dess tillblivelse stöttat skolans personal, museer, organisationer och institutioner att hålla Förintelsens historia levande och relevant i hela landet. Nyligen fick myndigheten i uppdrag att utveckla verksamheten ytterligare för att nå ut till ännu fler målgrupper inom utbildningssektorn.

Forum för levande historia välkomnar även utredningens förslag om ett ökat fokus på berättelser från flyktingar och överlevande med anknytning till Sverige. Vittnesmål har sedan myndighetens start varit en central del av verksamheten.

- Vi lever på många sätt i en brytningstid. Betydelsen av att fortsätta dokumentera och analysera de överlevandes vittnesmål kan inte nog understrykas. Nu tar vi oss an utredningens förslag och ser fram emot att bidra med synpunkter i vårt remissvar, säger Ingrid Lomfors.

Läs också: