Satsning för att stärka demokratin

06 March 2019

Tre av fem i Sverige tycker att demokratin har försvagats de senaste 5–10 åren och endast två av fem känner sig ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Det visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av Forum för levande historia, som i dag lanserar satsningen ”Demokratin och du”. Syftet är att öka engagemanget och bidra till att demokratin stärks.

– Det är ett resultat som manar till eftertanke. Även om demokratin fortfarande står stark i Sverige kan den inte tas för given. Därför är det viktigt att diskutera hur demokratin ska utvecklas och försvaras. Det är ett samtal som fler behöver delta i. Nu satsar vi brett på en rad pedagogiska och kommunikativa insatser för både skolan och allmänheten, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia. 

Att främja arbete med demokrati med utgångspunkt i Förintelsens historia är myndighetens ständiga uppdrag, men nu märks demokrati som tema extra tydligt under 2019. Exempel på verksamheter är utställningar, workshoppar, klassrumsmaterial, rapporter, filmer och fortbildningar. Under våren arrangeras samtalsserien ”Hur mår demokratin?”, med öppna samtalskvällar i Stockholm som också livesänds på Facebook.

Tre centrala utmaningar för demokratin beskrivs av Forum för levande historia som ”När samtalen tystnar”, ”När förtroendet brister” och ”När vi ställs mot dom”. Det är också teman i tre kortfilmer om demokrati som har tagits fram i syfte att väcka tankar och starta samtal.

– Det historiska perspektivet är centralt i vårt arbete. Genom att lära av hur demokratier tidigare urholkats kan vi lättare se varningstecken i vår egen tid. Därför är den här satsningen viktig. Vi fyller på med aktiviteter under hela året med historiska lärdomar som utgångspunkt, säger Ingrid Lomfors.

Läs mer om ”Demokratin och du”: www.levandehistoria.se/demokratinochdu

Om undersökningen
Undersökningen från Novus genomfördes 14–20 februari 2019. Målgruppen är allmänhet i Sverige i åldrarna 18–79 år. Totalt har 1027 intervjuer genomförts. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Fråga 1: Hur tycker du att demokratin i Sverige har utvecklats de senaste 5–10 åren? Svar: Den har stärkts: 6 %. Den är oförändrad: 28 %. Den har försvagats: 59 %. Vet ej/ingen åsikt: 7 %.

Fråga 2: Känner du dig delaktig i den svenska demokratin? Svar: Mycket delaktig: 9 %. Ganska delaktig: 31 %. Lite delaktig: 36 %. Inte alls delaktig: 20 %. Vet ej/ingen åsikt: 4 %.

Läs också: