Revisionism

Från slutet av 1960-talet har totalitarismteorin utsatts för hård kritik av yngre forskare, påverka­de av vänstervågen i västvärlden och av internationell avspänning i det kalla kri­get. Denna riktning kallas för revisionism och dess företrädare har ofta ett socialhistoriskt intresse för vanliga människors vardagliga verklighet, till skillnad från totalitarismteoretikerna som har fokuserat mer på politiken. Man kritiserar idén att det skulle vara möjligt att utöva total kontroll över en befolkning och betonar i stället att sovjetregimen var beroende av stöd och samarbete från de styrdas sida. Revisionisterna framhåller att män­ni­skor ock­så i sovjetsamhället hade möjligheter att i vardagslivet utveckla självständiga upp­fatt­ningar. Bland forskare som räknas till denna skolbildning märks Jerry Hough, John Arch Getty och Sheila Fitzpatrick.

Revisionismen tonar alltså ned skillnaderna mellan det västliga och det kommunistiska samhällssystemet. Några av dem gick så långt att de förutspådde att de båda samhällsmodel­lerna med tiden skulle konvergera − skillnaderna mellan dem skulle försvinna. De an­ser också i regel att kommunismen hade sina goda sidor och vill inte sällan skilja mellan Le­nin, som anses ha påbörjat en god utveckling och Stalin, som skulle ha fört sovjet­samhället i en ny och negativ riktning. Revisionis­terna förnekar inte att terror har förekommit, men de menar att siff­rorna inte alls är lika höga som tidigare forskare har påstått, och de ser ofta ter­rorn som en oavsedd konsekvens av en snabb och omtumlande modernisering snarare än som en given del av det kommunisti­ska samhället.

Läs också:

Texten är hämtad ur Faktaskriften: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer sida 104.

Texterna Perspektiv på brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer, Totalitarismen, Att jämföra Förintelsen och brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer är skrivna av fil.dr Martin Alm.

Martin Alm är fil.dr och verksam som lärare och forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade vid Lunds universitet år 2003 på avhandlingen ”Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900–1939”. Martin Alm har medverkat i forskningsprojekten ”Kommunistiska regimer” och ”Echoes of the Holocaust”. Bland senare publikationer finns artiklar i antologierna ”Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken” (Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, red., 2004) och ”Kommunismens ansikten. Repression, övervakning och svenska reaktioner” (Anu Mai Köll, red., 2005).


Referenser

Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt, Brace & Co 1951

Barnouin, Barbara, och Changgen, Yu, Ten Years of Turbulence: The Chinese Cultural Revolution, London och New York: Kegan Paul International 1993

Bauman, Zygmunt, Auschwitz och det moderna samhället, Göteborg: Daidalos 1991 (översättning Gustaf Gimdal och Rickard Gimdal)

Brent, Jonathan, och Naumov, Vladimir P., Stalins sista brott. Komplotten mot de judiska läkarna 1948–1953, Nora: Nya Doxa 2004 (översättning Per Lennart Månsson)

Burke, Edmund, Reflektioner om franska revolutionen, Stockholm: Contra 1982 (översättning Carl G. Holm)

Chan, Alfred L., Mao’s Crusade: Politics and Policy Formation in China’s Great Leap Forward, Oxford: Oxford University Press 2001

Chandler, David, Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot, andra reviderade upplagan, Boulder, Colorado, och London: Westview Press, A Member of the Perseus Books Group 1999

Conquest, Robert, Den stora terrorn. Stalins skräckvälde under 30-talet, Stockholm: Prisma 1968

Gerner, Kristian, och Karlsson, Klas-Göran, Folkmordens historia. Perspektiv på det moderna samhällets skuggsida, Stockholm: Atlantis 2005

Getty, J. Arch, Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938, Cambridge: Cambridge University Press 1985

Hinton, Alexander Laban, Why Did They Kill? Cambodia in the Shadow of Genocide, Berkeley och Los Angeles: University of California Press 2005

Jensen, Bent, Gulag och glömskan. Rysslands tragedi och västvärldens minnesförlust under 1900-talet, Stockholm: Natur och Kultur 2005

Karlsson, Klas-Göran, Terror och tystnad. Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen, Stockholm: Atlantis 2003

Kiernan, Ben, The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975–79, New Haven: Yale University Press 1996

Kommunismens svarta bok, Stéphane Courtois (red.), Stockholm: Bokförlaget DN 1999 (översättning Jan Stolpe et al.)

Linnér, Sture, Pol Pot och Kambodja. Skräckväldets historiska bakgrund och dess konsekvenser, Stockholm: Rubicon 1997

MacFarquhar, Roderick, och Schoenhals, Michael, Mao’s Last Revolution, Cambridge, Massachusetts, och London: The Belknap Press of Harvard University Press 2006

Malia, Martin, The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991, New York: Macmillan 1994

Nisbet, Robert, The Quest for Community: A Study in the Ethics of Order and Freedom, New York: Oxford University Press 1953

Nove Alec, Was Stalin Really Necessary? Some Problems of Soviet Political Economy, London: Allen & Unwin 1964

Pipes, Richard, Den ryska revolutionen, Stockholm: Natur och Kultur 1997 (översättning Staffan Skott)

Popper, Karl, The Open Society and Its Enemies, London: Routlege 1966

Schoenhals, Michael, “Demonising Discourse in Mao Zedong’s China: People vs Non-People”, Totalitarian Movements and Political Religions 2007: 3–4, s. 463–480

Short, Philip, Pol Pot: The History of a Nightmare, London: John Murray, A Division of Hodder Headline 2004

Teiwes, Frederick C., med Sun, Warren, China’s Road to Disaster: Mao, Central Politicians, and Provincial Leaders in the Unfolding of the Great Leap Forward, 1955–1959, Armonk, N. Y., och London: M. E. Sharpe 1999

Weatherley, Robert, Politics in China Since 1949: Legitimizing Authoritarian Rule, New York: Routledge 2006

Vickery, Michael, Cambodia: 1975–1982, Boston: South End Press 1984