Döma hunden efter håren

Övning: nivå A

Många av oss har föreställningar om hur till exempel kön eller etnicitet påverkar vårt beteende. Ibland har dessa föreställningar cementerats och blivit till fördomar, vilket försvårar vår möjlighet att förstå den andre och det sammanhang som den människan befinner sig i.

I denna uppgift ska eleverna få möjlighet att reflektera kring om det finns någon koppling mellan en människas utseende och andra egenskaper. Antingen får eleverna bilda grupp med dem som är mest olika dem själva eller med dem som är mest lika. Det kan också vara du som lärare som gör denna uppdelning utifrån din egen uppfattning. Detta kan ni sedan reflektera över i den avslutande diskussionen.

Arbeta i grupp

Jämför i gruppen hur lika eller hur olika ni är.

Några faktorer att utgå från:

  • Intressen − tycke och smak i fråga om mat, kläder, musik osv.
  • Personlighet – humör, känslighet

Vad kom ni fram till? Finns det en koppling mellan utsidan och insidan?

Vi människor sorterar och kategoriserar andra människor hela tiden. Detta gör vi för att få ordning på vår tillvaro. Vilka anser du att de viktigaste kriterierna är för en sådan kategorisering/sortering? Fundera själv under tre minuter och lista så många ni kommer på.

Diskutera gruppernas resultat i helklass, fokusera på likheter och skillnader. Vilka negativa respektive positiva konsekvenser kan kategorisering av andra få?

Fundera på

  • Hur skapas identitet? Vad i denna skapandeprocess kan människor inte styra över själva?

Skriv ned några punkter om vad du tror är viktigast.

Diskutera i grupp.