Kan ändamålen helga medlen?

Övning: Nivå B

Vipeholmsanstalten i Lund var den största i Sverige för behandling av ”sinnesslöa”. Där genomfördes vid flera tillfällen medicinska experiment med de intagna som ”försökskaniner”. Liknande saker hände på flera håll i världen under perioden.

Undersök

 • Vad var kariesförsöken?
 • Hur gick de till?
 • Vilka blev resultaten?
 • Hur behandlades försökspersonerna?
 • Med dagens lagstiftning, skulle de ansvariga kunna åtalas för något brott?

Om vi släppte alla etiska och humanistiska spärrar kunde en del resultat, exempelvis på det medicinska området, bli klara snabbare. Nya behandlingar kunde testas på människor i ett tidigt skede utan hänsyn till konsekvenserna för testpersonen.

Diskutera

 • Hur ska vi förhålla oss till resultat som nåtts med oetiska och inhumana forskningsmetoder, så som skedde på Vipeholm eller under nazismen i Tyskland.
 • Kan det vara befogat att använda människor i försök där deras hälsa, säkerhet och annat inte kan garanteras. Det kan handla om att snabbt få fram ett botemedel mot en mycket allvarlig sjukdom. Fundera på om det finns skillnader om ett experiment utförs under tvång, frivilligt eller utan att den som deltar är informerad.

Undersök

 • Vad innebär och innehåller Nürnbergkoden?
 • Varför tillkom den?
 • Vad innebär informerat samtycke?
 • Det finns de som anser att kravet på detta samtycke kan försvåra viss forskning. Någon av de olika ståndpunkterna kan du läsa i Läkartidningen, volym 93, nr. 47, 1996. Sök efter Nürnbergkoden på webben
 • Hur ser de etiska reglerna ut i dagens forskning? Det finns olika regler beroende på inom vilken disciplin forskningen bedrivs.

Redovisa

Välj en av följande ståndpunkter och argumentera för din egen ståndpunkt.

 • Därför måste vi ibland kringgå kravet på försökspersoners samtycke inom forskningen.
 • Därför kan vi aldrig kringgå kravet på försökspersoners samtycke inom forskningen.

Redovisa i form av en insändare.