Hur lång hållbarhet har vetenskapen?

Övning: Nivå B

I och med att teorier och metoder utvecklas så förändras vetenskapens möjlighet att komma till vissa förväntade resultat. Resultaten påverkas även av det samhälle som vetenskapen verkar i.

Diskutera följande frågeställning

I helklass

  • Går vetenskapen att lita på? Sammanfatta diskussionen i argument för och argument mot.

Arbeta enskilt

  • Vad är vetenskap?

Fundera och försök att förklara detta för dig själv. Skriv ned ditt svar.

Arbeta i grupp

Bilda en mindre grupp och läs upp era förklaringar för varandra. Diskutera er fram till en gemensam definition. Leta upp ett par definitioner på vetenskap från pålitliga källor. Jämför med er egen diskussion. Diskutera likheter och skillnader och vad de kan bero på.

Undersök

Det som är vetenskap idag kanske inte är det imorgon. På samma sätt som att det som tidigare setts som vetenskap inte är det idag. Här nedan räknar vi upp några vetenskaper från 1800-talet och 1900-talets inledning. Uppgiften är att ta reda på hur dessa vetenskaper fungerade, vad de undersökte, vilka resultat de presenterade osv. Försök också att ta reda på hur de själva presenterade sig och argumenterade för sin vetenskapliga status. Var de goda vetenskaper med den tidens mått mätt?

  • Frenologi
  • Fysisk antropologi
  • Fysiognomik
  • Rasbiologi

Analysera dessa vetenskaper utifrån den moderna definitionen av vetenskap. Vad är det främst som brister?

Redovisa i ett PM.

Diskutera i helklass

Ett faktum är att utvecklingen inom olika ämnen som exempelvis teknik eller medicin går fortare än lagstiftningen. Hur ska vi handskas med det?

Undersök

Vilka värderingar och normer styr dagens forskning?

  • Undersök vilka riktlinjer något av de etiska råden har som exempel statens medicinsk-etiska råd.
  • Tillämpa dessa regler på forskningsområdena ovan och se vad utfallet blir.