Är det normalt?

Övning: nivå A

Att hamna utanför det som ett samhälle definierar som normalt uppfattas ofta som mycket svårt av dem som drabbas. Det innebär kanske att man inte får delta fullt ut i samhällets olika delar.

Arbeta enskilt och skriv ned dina svar

  • Vad betyder ordet normalt? Beskriv med egna ord.
  • Är ordet positivt eller negativt för dig?
  • Räkna upp fem saker som du tycker är normala när det gäller oss människor. Det kan handla om hur vi ser ut, hur vi gör, hur vi är osv.

Arbeta i grupp

Jämför era förklaringar och bedömningar av ordet normal.

Läs upp de fem saker ni har listat. Diskutera likheter och skillnader? Vad kan skillnaden bero på?

Diskutera vidare:

  • Hur bestäms det att något är normalt?
  • Vem bestämmer att något är normalt?
  • Om ni skulle vilja försöka påverka samhällets syn på något så att det blir normalt, hur skulle ni göra då?
  • Behöver ett samhälle det ”normala” och i så fall varför?

Grupperna delar med sig av sina diskussioner i helklass.

Arbeta enskilt

Tänk dig att du har hamnat på en plats där du tillhör en minoritet. Din syn på verkligheten uppfattas som konstig. Till exempel, de fem saker som du tyckte var normala uppfattas som onormala av majoriteten som bor där. Hur skulle det påverka dig och ditt liv? Skriv en kort text kring detta.