Aktuellt om Forum för levande historias uppdrag 2023

I budgetpropositionen för 2023 som presenterades den 8 november 2022 föreslår regeringen en viss justering av Forum för levande historias uppdrag.

Regeringens förslag lyder: 
”Forum för levande historias uppdrag ska omfatta frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och intolerans med utgångspunkt i Förintelsen, kommunistiska regimers och andras brott mot mänskligheten i historien.”

Förslaget utgår ifrån en utredning som den föregående regeringen lät genomföra (se promemorian ”Forum för levande historias framtida inriktning”) och som överlämnades till regeringen i februari 2022. Den 23 augusti 2021 fick Ylva Wibaeus, universitetslektor vid Stockholms universitet, i uppdrag att biträda Kulturdepartementet i arbetet med att utreda konsekvenserna för Forum för levande historia av inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen (Ku 2021:A).

Utredningen, som tidigare skickats på remiss, föreslår att uppdraget att informera om Förintelsen övergår till det nya Sveriges museum om Förintelsen. Samtidigt föreslår utredningen att Forum för levande historia även fortsättningsvis ska arbeta utifrån lärdomar av Förintelsen.
Se förslaget i budgetpropositionen,sid 104 (pdf) 

Detta händer nu:

  • Förslaget i budgetpropositionen för 2023 ska behandlas av riksdagen i december 2022.
  • Om riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen inleder kulturdepartementet ett arbete med att revidera myndighetens instruktion.
  • I slutet av december får myndigheten sitt regleringsbrev för 2023.

Nuvarande uppdrag:
Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.  

Länkar:
Utredningen ”Forum för levande historias framtida inriktning (Ku 2021:A)” på regeringens webbplats (öppnas i nytt fönster):