Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett 15-tal myndigheter genomför arbete inom ramarna för planen. Genom samordning ska möjligheterna till samverkan mellan myndigheterna öka och förutsättningarna för lärande myndigheterna emellan förbättras.

Statligt myndighetsnätverk mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Här kan du anmäla dig till det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

När du anmäler dig till nätverket samtycker du till hur dina personuppgifter sparas, du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.

Nätverket är öppet för samtliga statliga myndigheter, med tre platser per myndighet. Myndigheterna bjuds bland annat in till forumträffar där de får utbyta erfarenheter och ta del av kunskap.

Uppdrag, redovisningar och kartläggningar

Ett urval av de myndigheter som har uppdrag inom ramarna för planen redovisar sitt arbete till Forum för levande historia årsvis. Genom redovisningarna kan svårigheter och lärdomar identifieras. I uppdraget att följa upp det arbete som görs ska ett system för uppföljning successivt utvecklas, för att följa utvecklingen på området.

Här samlar vi information om myndigheternas uppdrag och redovisningar samt en artikelserie med exempel på arbete som görs på myndigheterna.

Uppdrag till Forum för levande historia att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Delredovisning 2019 av Forum för levande historias samordningsuppdrag

Uppdaterad delredovisning 2018 av Forum för levande historias samordningsuppdrag.

Delredovisning 2018 av Forum för levande historias samordningsuppdrag.

Delredovisning 2017 av Forum för levande historias samordningsuppdrag.

Kontigo har på uppdrag av Forum för levande historia gjort en kunskapssammanställning av myndigheters arbete för kvalitetssäkring av bemötande utifrån ett antirasistiskt och hbtq-perspektiv. Kunskapssammanställningen ingår i Forum för levande historias delredovisning 2019. Kontigo ansvarar för innehållet i sammanställningen.

Likvärdigt bemötande i myndigheter. Fokus hbtq och antirasism. Kontigo, 2019.pdf

Mångkulturellt centrum har på uppdrag av Forum för levande historia gjort en kartläggning av återkommande undersökningar av rasism i Sverige. Kartläggningen ingår i Forum för levande historias delredovisning 2018. Mångkulturellt centrum ansvarar för innehållet i kartläggningen.

Kartläggning av återkommande undersökningar av rasism i Sverige. Mångkulturellt centrum. 2017.

RFSL har på uppdrag av Forum för levande historia gjort en kartläggning av nationella undersökningar gällande homofobi, bifobi och transfobi. Kartläggningen ingår i Forum för levande historias delredovisning 2018. RFSL ansvarar för innehållet i kartläggningen.

Kartläggning av nationella undersökningar gällande homofobi, bifobi, och transfobi, samt identifiering av andra länders nationella mål och uppföljningssystem för hbtq-personers rättigheter. RFSL. 2017.