”No Hate” tar strid mot sexism och rasism på nätet

Kampanjen No Hate Speech Movement hjälper unga att sätta gränser på internet och mobiliserar för yttrandefriheten. 
- Genom kampanjen vill vi sätta igång tankar och reflektioner. Det är viktigt att materialet är utforskande och inte dömande, säger Helena Dal, verksamhetschef på Statens medieråd. 

Kampanjen vill uppmuntra till kritiskt tänkande i relation till medier och sätter särskilt fokus på bilder.
- Vi har sett att barn och unga kommunicerar mycket med bilder, så vi vill ta fasta på bilden som uttrycksmedel, säger Helena Dal.
Inom kampanjen har Statens medieråd bland annat tagit fram ett omfattande material som synliggör sexismen i bilder som sprids på internet. De har också tagit fram ett pedagogiskt bildmaterial om propaganda och bilders makt samt texter och poddar om rasism på nätet. Där lyfts till exempel olika strategier för att bemöta rasistiska angrepp i sociala medier - ska du diskutera eller blockera?

Del av en internationell kampanj

No Hate Speech Movement började som en internationell satsning inom Europarådet och den svenska kampanjen startade år 2013. Statens medieråd har fått i uppdrag att driva den vidare till år 2020 inom ramen för regeringens nationella plan ”Samlat grepp mot rasism och hatbrott”. Genom planen har det skapats forum för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar mot rasism och hat på olika myndigheter. Att få möjlighet att inspireras av vad andra gör är värdefullt, tycker Helena Dal. 
- Vi har mycket att lära av varandra, och det är också viktigt att se vad de andra gör så att vi inte gör samma sak utan kompletterar varandra, säger hon.

Viktigt att tonen blir rätt

En utmaning i arbetet med No Hate-kampanjen har varit att träffa rätt i tonen, menar Helena Dal. 
- Vi vill sätta igång tankar och reflektioner. Det är viktigt att materialet är utforskande och inte dömande, säger hon.
Kampanjens mest klickade material är det som handlar om propaganda. Materialet visar att bilder är effektiva bärare av budskap. I många fall kan de spela direkt på våra känslor, vilket kan göra oss mindre kritiska till det budskap som förmedlas, förklarar Helena Dal. 
- Genom att börja reflektera aktivt över detta och sätta ord på det vi ser, blir vi skickligare på att upptäcka hur det bakom en bild eller film kan dölja sig ett ideologiskt budskap som vi kanske inte uppfattade från början, säger hon. 

Ett annat populärt material inom kampanjen är 10 kortare voddar och en podd som lyfter konkreta problem eller situationer ur ett juridiskt perspektiv; vad kan du till exempel göra om någon har tagit en bild på dig och sprider den på internet mot din vilja? 
- Både unga och vuxna behöver kunskap om juridik kopplat till internet. Många upplever att det är svårt att få hjälp när det smäller till, och informationen om hur du kan få stöd är spretig. Unga vet inte alltid vart de ska vända sig för att få information om sina rättigheter, säger Helena Dal.

Viktigt att nå särskilt utsatta grupper

Det långsiktiga målet med No Hate Speech Movement är att stärka ungas yttrandefrihet på nätet. För att nå ut är det viktigt att ha i åtanke att det kan finnas olika behov eller erfarenheter inom målgruppen, poängterar Helena Dal. I arbetet med No Hate har det varit särskilt viktigt att nå ut till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsvariation. 
- Vi har data som visar att den gruppen är särskilt utsatt på internet. De är också särskilt frekventa i sin medieanvändning. Vi prioriterar därför att tillgängliggöra materialet och ta fram verktyg för pedagoger som arbetar med den gruppen, säger Helena Dal.

TIPS TILL ANDRA MYNDIGHETER SOM PLANERAR MOTSVARANDE KAMPANJER: 

  • Utgå från vad användarna behöver, tänk utifrån och in. 
  • Uppmärksamma att det kan finnas olika behov och erfarenheter inom målgruppen till exempel utifrån kön, sexuell läggning, funktionalitet eller ålder. Tänker du inte på det kan du missa viktiga grupper.
  • Ibland är det viktigt att vara snabb och relevant, men det är lika viktigt att kunna ta ett steg tillbaka och tänka efter.
  • Lägg tid på omvärldsbevakning innan ni börjar så att ni inte gör något som redan är gjort. Vad är det just ni kan bidra med?

 

Länkar:

www.statensmedierad.se/nohate

www.bildersmakt.se

www.levandehistoria.se/fixerat