Offentligt anställda fortbildas mot rasism

Många tycker att det är svårt att prata om rasism. Forum för levande historia har försökt att göra det lättare. Lärare, poliser och socialsekreterare är några yrkesgrupper som har tagit del av myndighetens utbildningssatsning. 

− När vi pratar om rasism håller vi det gärna ifrån oss. Vi pratar om det som något som hände förr eller som ett problem hos några andra, inte här hos oss. Jag hoppas att vår satsning har gjort att fler vågar närma sig frågorna och titta på vilka problem de har i sin egen verksamhet, säger Caroline Källner, avdelningschef på Forum för levande historia.

Inom ramen för utbildningssatsningen har de bland annat hållit regionala konferenser för skolpersonal i samarbete med Skolverket. De båda myndigheterna har också tagit fram en högskolekurs som har genomförts i tre omgångar vid elva lärosäten. Forum för levande historia har även tagit fram ett klassrumsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet med fokus på källkritik, historiebruk och rasism.

Forum för levande historia jobbar mycket mot skolpersonal, men med den här satsningen vände myndigheten sig även till andra yrkesgrupper inom offentlig verksamhet. Fortbildningen ”Kan vi prata om rasism?” har bland annat hållits för poliser, socialsekreterare och handläggare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utbildningsledarna har gått igenom centrala begrepp, rasismens historia och deltagarna har diskuterat hur de kan motverka rasism i sin yrkesroll.
− Många tycker att det är svårt att prata om rasism, särskilt kopplat till den egna verksamheten. Det kan uppfattas som anklagande, så det finns en tröskel till att börja jobba med frågorna, säger Caroline Källner.Hon beskriver fortbildningen som ett första steg i ett arbete som sedan måste tas vidare av respektive myndighet eller kommun.

Inspirerar med poddar och kortfilmer

Forum för levande historia har samlat en mängd material på sin webbplats under rubriken Prata Rasism. Här finns poddar, kortfilmer och rapporter som ska inspirera till kunskapsbaserade samtal om rasism i skolan och på jobbet. Materialet visar att rasism inte bara kommer till uttryck genom direkta hot eller angrepp. Det kan vara mer subtilt, som att klistermärken med hakkors bagatelliseras eller att du utsätts för exkluderande kommentarer eller tillskrivs särskilda egenskaper för att du inte är vit.

Vad är rasism? Den frågan löper som en röd tråd genom hela utbildningssatsningen.
− Vi har sett att ett stort hinder i arbetet mot rasism är att vi pratar förbi och missförstår varandra, så det har varit viktigt att förklara olika begrepp och starta samtal om vad rasism egentligen är och vad det får för konsekvenser för individer och för samhället, säger Caroline Källner och lyfter fram myndighetens historiska perspektiv som viktigt.
− Det ger insikter om på vilket sätt rasism har vuxit fram i olika tider, vilket kan hjälpa oss känna igen och motverka rasism idag, säger hon.

Tusentals har utbildats

Under perioden 2015-2018 har Forum för levande historia nått ut till över 2 600 anställda inom myndigheter och kommuner. Under samma period har över 5 000 anställda inom skolan nåtts av insatserna. De positiva reaktionerna har varit många, men Caroline Källner pekar också på utmaningar i att nå fram till offentligt anställda. Det är till exempel tydligt att intresset för att delta är störst inom verksamheter där det redan finns ett stort engagemang. Om regeringen vill nå ut till fler behöver de ställa krav på myndigheterna och markera att fortbildning om rasism är en viktig del av verksamhetsutvecklingen, menar hon.
− Regeringen skulle kunna öka motivationen att delta i sådana här utbildningsinsatser, till exempel genom att ge myndigheterna i uppdrag att redovisa hur de jobbar mot rasism.

En annan utmaning, som Caroline Källner lyfter fram, är att hitta utbildningsformer som fungerar.
− Vi jobbar med komplexa frågor som kräver att man avsätter tid. Samtidigt kan personalen ha svårt att komma loss, säger hon och tillägger att för att det ska hända något är det viktigt att de som deltar i fortbildningen också har möjlighet att fortsätta arbetet när de kommer tillbaka till arbetsplatsen.

Forum för levande historia har identifierat en rad faktorer som är viktiga för att utbildning för offentligt anställda verkligen ska få effekt. Myndigheten ser till exempel att fortbildningen inte bara kan innehåller teori utan också måste ha inslag där deltagarna får reflektera över sina egna verksamheter och hur de kan utvecklas. Det är också bra om flera personer från samma arbetsplats deltar i utbildningen och helst även ansvarig chef.
− Ledningens engagemang är avgörande för att arbetet ska bli långsiktigt och få effekt, säger Caroline Källner.