Uppdrag att förebygga och motverka rasism

Vårt arbete inom skolan

Vårt arbete med skolan i fokus har handlat om utbildningsinsatser om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag. 
 

Målet är att med bred geografisk spridning nå ut till elever och andra grupper i grund- och gymnasieskolan. Uppdraget startade 2015 och har resulterat i flera olika insatser. Tillsammans med Skolverket har Forum för levande historia genomfört kurser vid tio lärosäten under 2016-2017, samt tio regionala konferenser för personal inom förskolan, grundskola och gymnasium. Syftet med insatserna har varit att motverka och bemöta olika former rasism. Inom uppdraget har vi också tagit fram en inventering av läroböcker i historia och samhällskunskap, och ett digitalt klassrumsmaterial om rasism, källkritik och historiebruk. 

Uppdrag att genomföra en utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag.


Vårt arbete gentemot olika yrkesgrupper

Under 2017 och 2018 genomfördes en fortbildning riktad till yrkesgrupper som i sin myndighetsutövning eller publika verksamhet möter personer som utsätts för rasism. 

Offentligt anställda har i uppdrag att agera som företrädare för alla människors lika värde och rättigheter. I yrkesrollen möter de utmaningar som har med rasism, intolerans och diskriminering att göra. För att stärka offentligt anställda i dessa frågor har Forum för levande historia tagit fram fortbildningen Kan vi prata om rasism? Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, hur rasismen har växt fram, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället idag.

Uppdrag till Forum för levande historia om att utvidga och förlänga utbildningsinsatsen om rasism och historien idag.


Samordning av regeringens nationella plan

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Ett antal myndigheter har uppdrag inom ramarna för den nationella planen. Forum för levande historias samordningsuppdrag handlar om att möjliggöra samverkan mellan myndigheterna och underlätta för dem att dra nytta av varandras arbete.

Läs mer om uppdraget här.