Resurser och referenser

Tips på vidare läsning

Regeringen har en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Inom ramen för den har regeringen utsett hbtqi-strategiska myndigheter, som bland annat tar fram ny kunskap inom sina områden.

Läs mer på myndigheternas webbplatser.

Barnombudsmannen

Folkhälsomyndigheten

Diskrimineringsombudsmannen

Jämställdhetsmyndigheten

Kulturrådet

Migrationsverket

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

Polismyndigheten

Skolverket

Socialstyrelsen

 


Referenser

Aldrich, Robert (red) (2007). Gay: en världshistoria. Stockholm: Natur & kultur. 

Ambjörnsson, Fanny (2016). Vad är queer? Stockholm: Natur & kultur. 

ANOVA (2020) När kropp och själ inte stämmer överens.
http://www.anova.se/TM4.htm
Hämtad 2021-10-28

Eman, Greger (1999).  ”1907: Det homosexuella genombrottet”. I: Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella 1860-1960. Red. Göran Söderström. Stockholm: Stockholmia förlag.

Krafft-Ebing, Richard von (1886). Psychopathia sexualis: eine klinisch-forensische Studie. Stuttgart: Enke. 

Dahl, Ulrika (2005). "Scener ur ett äktenskap: Jämställdhet och heteronormativitet". I: Kulick, Don (red) (2005) Queersverige.

Diskrimineringsombudsmannen, DO (2021). Trakasserier och sexuella trakasserier.
https://www.do.se/diskriminering/olika-former-av-diskriminering/sexuella-trakasserier-och-trakasserier
Hämtad 2021-11-01

Dönåsen, Ingrid & Lundberg, Tove (2017). ”Intersex/DSD”. I: Lundberg, Malmqvist & Wurm (red) Hbtq+: Psykologiska perspektiv och bemötande. Stockholm: Natur & kultur.

Edenheim, Sara (2005). Begärets lagar. Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi. Eslöv: Symposion. 

Folkhälsomyndigheten (2014) Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer. Stockholm: Strömberg. 

Folkhälsomyndigheten (2019a) Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017. Stockholm: Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten (2019b) Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer. Stockholm: Folkhälsomyndigheten.

Forte (2018). Hälsa och levnadsvillkor bland unga hbtq-personer. Vad vet vi och vilka forskningsbehov finns? Stockholm: Brand Factory. 

Hirdman, Yvonne (2001). Genus: Om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber

Holmqvist, Sam (2017). Transformationer: 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C. J. L. Almqvist och Aurora Ljungstedt. Göteborg: Makadam Förlag. 

Kammarkollegiet 2020. Statlig ersättning till transpersoner som omfattats av steriliseringskrav. 
https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/vara-uppgifter/forteckning-over-vara-uppgifter/statlig-ersattning-till-transpersoner-som-omfattats-av-steriliseringskrav
Hämtad 2021-11-01

Malmqvist, Anna, Hanner, Hans, Lundberg Tove (2017). ”Hbtq+ och psykologi i en historisk tillbakablick.” I: Lundberg, Malmqvist & Wurm (red) Hbtq+: Psykologiska perspektiv och bemötande. Stockholm: Natur och kultur. 

Malmqvist, Anna & Wurm, Matilda (2017). ”Föräldraskap”. I: Lundberg, Malmqvist & Wurm (red) Hbtq+: Psykologiska perspektiv och bemötande. Stockholm: Natur och kultur.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2016) Stödjande och stärkande: hbtq-personers röster om hälsofrämjande faktorer. Stockholm: MUCF. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2019) Skilda verkligheter. Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor. Växjö: MUCF. 

Norrhem, Svante, Rydström, Jens & Winkvist, Hanna Markusson (2008). Undantagsmänniskor: En svensk HBTQ-historia med utblickar i världen. Lund: Studentlitteratur. 

Regeringskansliet (16 januari 2015). Ny lagstiftning om partnerskap och adoption – ett exempel ur verkligheten.
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/ett-exempel-ur-verkligheten/
Hämtad 2021-10-28

RFSL (8 januari 2015). Ockupationen av Socialstyrelsen 1979.
https://web.archive.org/web/20150108071516/http://www.rfsl.se/?p=987
Hämtad 2021-10-28

RFSL (21 oktober 2019). Kongressens uttalande kring ett tredje juridiskt kön.
https://www.rfsl.se/aktuellt/kongressens-uttalande-kring-ett-tredje-juridiskt-kon/
Hämtad 2021-10-28

RFSL (2017) Förtroende att stärka. Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsintanser och vad som behöver förändras. Stockholm: RFSL. 

Rydström, Jens (2003). Sinners and citizens: bestiality and homosexuality in Sweden, 1880-1950. Chicago, Ill. University of Chicago Press.

Silverstolpe, Fredrik (2000). Homosexualitet i Tredje riket. Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag.

Socialdepartementet (2017). Lagrådsremiss. Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall. 

Socialstyrelsen (2019). Transsexualism.
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/hbtqi/
Hämtad 2022-01-20 

Tengqvist, Anna, Edqvist, Erika, Wingsell, Martina (2019). Likvärdigt bemötande i myndigheter. Fokus på hbtq och antirasism. Stockholm: Kontigo.

Transammans (2020). Åsiktsprogram 2020.
https://www.transammans.se/om-oss/våra-värderingar/åsiktsprogram#section-1685242 
Hämtad 2021-11-01

Wurm, Matilda (2017). ”Trans”. I: Lundberg, Malmqvist & Wurm (red) Hbtq+: Psykologiska perspektiv och bemötande. Stockholm: Natur och kultur.

Wurm, Matilda & Hanner, Hans (2017). ”Att möta samhället som hbtq+”. I: Lundberg, Malmqvist & Wurm (red) Hbtq+: Psykologiska perspektiv och bemötande. Stockholm: Natur och kultur.

 

Offentligt tryck

Ds 1998:35. Rasistiskt och främlingsfientligt våld: rapport från Arbetsgruppen med uppgift att motverka och förebygga rasistiskt och annat etniskt relaterat våld. 

Prop. 1972:6 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, m.m.

SOU 1935:68 Promemoria angående ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda brott m. m.

SOU 1941:32 Strafflagberedningens utlåtande med förslag till lagstiftning angående åtgärder mot homosexualitetens samhällsfarliga yttringar.

SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige: Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor.