Vad är fördomar?

Fördomar är uppfattningar om andra människor som bygger på förutfattade meningar om den grupp dessa människor identifieras med. Det är åsikter om andra personer som enbart bygger på den grupp dessa personer identifieras med, inte på personliga egenskaper.

Därför kan vi säga att fördomar låser enskilda individer till en grupp, inte utifrån individens egen upplevelse av grupptillhörighet, utan en grupp som personen med fördomarna har placerat individen i.

Alla människor har en benägenhet att ha fördomar

Fördomar är inte något som bara vissa har och andra är befriade från. Snarare har vi alla har en benägenhet att ha fördomar. Målet behöver därmed inte vara frihet från fördomar. Istället bör vi sikta på en kombination av att minska fördomar, ständigt utmana och problematisera våra fördomar, och inte minst sträva efter att hantera vår benägenhet till fördomar så att andra människor drabbas i minsta möjliga grad.

Allmänna mekanismer i fördomsproduktion

Vilka allmänna mekanismer är det då som medverkar i fördomsproduktion? Gordon Allport pekade i sin bok The Nature of Prejudice (1954) dels på emotionella mekanismer som är kopplade till vårt behov att höra till och veta vilka vi är. Samtidigt lade han stor vikt även vid kognitiva mekanismer som har att göra med vårt sätt att ordna och kategorisera verkligheten.

”Vi” och ”de andra”

Människor är sociala varelser som definierar sig i relation till andra. Vi hittar vår identitet genom att veta vilka vi tillhör, vilka vi liknar. ”Jag” definierar mig i förhållande till ett ”vi” som jag ser mig själv som en del av. I socialpsykologin används ofta den lite mer neutrala beteckningen ingrupp. Denna grupp kan ha olika omfång, från familjegruppen som vi är medvetna om att vi tillhör redan från barnsben till breda grupper som nationen och till och med hela mänskligheten. Poängen när det gäller fördomar är behovet att definiera ingruppen, ”vi”, genom att definiera vilka som inte tillhör den, genom föreställningar om utgruppen, ”de andra”.

Gå till https://dembra.no/sv/blog/utema/fordommer-fiendtlighet-og-hat/?trekk=1 för att läsa hela texten samt kapitel om generalisering, kategorier, stereotyper med mera.