Forum för levande historia

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande formera av fientlighet och hatbrott. Inom ramarna för den nationella planen har Forum för levande historia bland annat i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser.

Regleringsbrev för 2021 - Åtgärder mot diskiminering och rasism m.m. (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev för 2020 - Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m (öppnas i nytt fönster).

Ändring av regleringsbrev för 2020 - Åtgärder mot diskriminering av rasism m.m. (öppnas i nytt önster)

Uppdrag till Forum för levande historia att genomföra utbildningsinsatser inom ramarna för den nationella planen rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag till Forum för levande historia att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott samt ändringar av uppdrag (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att genomföra en kartläggning av kunskap inom ramarna för planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag till Forum för levande historia att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att genomföra en utbildningsinsats om rasism och intolerans i historien och i dag (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag att utvidga och förlänga utbildningsinsatsen om rasism i historien och i dag (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag till Forum för levande historia att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser (öppnas i nytt fönster)

Uppdrag för Forum för Levande historia om nationell satsning med anledning av Malmöforumet 2020 (öppnas i nytt fönster)

Redovisningar av uppdraget att samordna den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott:

Redovisning 2021: Statens arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi 2020 (öppnas i nytt fönster)

Slutredovisning 2020 av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Delredovisning 2019 av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Delredovisning 2018 av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Delredovisning 2017 av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)
Emerga har på uppdrag av Forum för levande historia gjort en kartläggning av undersökningar om rasism, homo-, bi- och transfobi 2020-2021. Kartläggningen är en del av Forum för levande historias redovisning 2021:

Kartläggning av undersökningar om rasism, homo-, bi- och transfobi 2020-2021. Emerga. (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av uppdrag att att genomföra en utbildningsinsats om rasism och intolerans i historien och i dag:

Redovisning 2018 av uppdrag Ku2015/319/KA att genomgöra utbildningsinsatser inom ramarna för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Mångkulturellt centrum har på uppdrag av Forum för levande historia gjort en kartläggning av återkommande undersökningar av rasism i Sverige. Kartläggningen ingår i Forum för levande historias delredovisning 2018. Mångkulturellt centrum ansvarar för innehållet i kartläggningen:

Kartläggning av återkommande undersökningar av rasism i Sverige. Mångkulturellt centrum. 2017 (öppnas i nytt fönster)

RFSL har på uppdrag av Forum för levande historia gjort en kartläggning av nationella undersökningar gällande homofobi, bifobi och transfobi. Kartläggningen ingår i Forum för levande historias delredovisning 2018. RFSL ansvarar för innehållet i kartläggningen:

Kartläggning av nationella undersökningar gällande homofobi, bifobi, och transfobi, samt identifiering av andra länders nationella mål och uppföljningssystem för hbtq-personers rättigheter. RFSL. 2017 (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av uppdrag att utvidga och och förlänga utbildningsinsatsen om rasism i historien och i dag:

Redovisning 2020 av Forum för levande historias uppdrag Ku2015/00319/KA och Ku2016/01672/DISK, inom ramarna för Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Redovisning 2019 av Forum för levande historias arbete inom ramarna för Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Redovisning 2018 av Forum för levande historias arbete inom ramarna för regeringens Samlat grepp mot rasism och hatbrott. Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. KU 2016/01672/DISK (öppnas i nytt fönster)

Kontigo har på uppdrag av Forum för levande historia gjort en kunskapssammanställning av myndigheters arbete för kvalitetssäkring av bemötande utifrån ett antirasistiskt och hbtq-perspektiv. Kunskapssammanställningen ingår i Forum för levande historias delredovisning 2019. Kontigo ansvarar för innehållet i sammanställningen:

Likvärdigt bemötande i myndigheter. Fokus hbtq och antirasism. Kontigo, 2019 (öppnas i nytt fönster)

Redovisning av uppdrag inom ramarna för Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott:

Delredovisning 2021 av uppdrag inom ramarna för Nationell plan mot rasism, liknande former av fiantlighet och hatbrott - Att ta fram och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för offentligt anställda om likvärdigt bemötande oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (öppnas i nytt fönster)
Redovisning 2021 av uppdrag Ku2019/0164/MD och A2020/00948/MRB2 att genomföra utbildningsinsatser inom ramarna för Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)
Återrapportering 2021 av uppdrag att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser Ku2018/01169/DISK (öppnas i nytt fönster)