Lärarhandledning

Övningarna som tillhör seriealbumet vänder sig till dig som arbetar med årskurs 4–9. De är kopplade till kursplanen i samhällskunskap och svenska samt till centralt innehåll.

I lärarhandledningen presenterar vi några värderingsövningar som kan vara till stöd i klassrummet i arbetet med att koppla e-bokens historiska kontext till nutiden. Övningarna är inte kopplade till ett visst avsnitt i boken. Alla övningarna passar inte alla årskurser. Du som pedagog gör bäst bedömningen om respektive övning passar din klass.

”Sofia Z-4515” är en berättelse som ställer många frågor om vad som har hänt i historien, om romer, mänskliga rättigheter, demokrati och tolerans. ”Sofia Z-4515” ger många möjligheter att arbeta med dessa frågor med eleverna i klassrummet. Tillsammans kan ni samtala och fördjupa er i romers historia, mänskliga rättigheter, demokrati och tolerans.

Förkunskaper

Eleverna behöver känna till följande begrepp:

 • Demokrati
 • Normer
 • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
 • De fem nationella minoriteterna.

Olika sätt att använda seriealbumet

Det finns olika sätt som du kan arbeta med berättelsen i klassrummet. Sofia finns att ladda ned kostnadsfritt antingen som pdf eller som ibook till ipad/mac.

 • Koppla upp din dator eller iPad till en projektor eller smartboard och läs berättelsen gemensamt i klassen.
 • Har eleverna en egen dator/iPad kan de läsa boken som sin bänkbok.
 • Eleverna kan läsa boken i par.
 • Seriealbumets faktadel som finns i slutet av boken (sid. 107) är tänkt att ge stöd till dig som pedagog inför arbetet med eleverna. Faktadelen kan ge stöd för att inhämta kunskap. Bilderna i faktadelen kan med fördel visas med hjälp av en projektor eller smartboard för att föra diskussioner i helklass utifrån bilden som visas.

Värderingsövningar

Värderingsövningar är ett verktyg som hjälper till när du vill föra ett samtal kring frågor som inte har givna svar, till exempel frågor om demokrati och tolerans. I arbetet med värderingsövningar ges deltagarna möjlighet att:

 • Ta ställning
 • Öva sin förmåga att uttrycka sina åsikter
 • Öva sin förmåga att motivera sina åsikter
 • Öva sin förmåga att lyssna på andra.