Lektionsupplägg 3: Mänskliga rättigheter - i Sverige och i världen

 

a) Vad är de mänskliga rättigheterna?

Inled med att fråga eleverna vad de vet om de mänskliga rättigheterna. Skriv upp det som eleverna svarar. Dela sedan ut FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (se ”arbetsmaterial”).  Berätta hur, varför och när den kom till (se ”arbetsmaterial”).

 

b) Mer eller mindre viktiga?

Dela ut pappret Mer eller mindre viktiga? (se arbetsmaterial). Där finns några av de mänskliga rättigheterna i förkortad och förenklad form. Låt eleverna enskilt fundera över vilka tre av de rättigheter som står på pappret som de själva brinner mest för och vilka tre som de tycker känns minst viktiga. De ska ringa in de tre rättigheter de väljer ut och kryssa för de tre som de väljer bort. 

Låt dem sedan två och två jämföra sina val och berätta hur de resonerade. Fånga upp i helgrupp vilka rättigheter som av eleverna anses mindre viktiga. Diskutera hur människors liv påverkas av dessa ”bortvalda” rättigheter.

 

c) Studera kränkningar mot mänskliga rättigheter i en pristagares land

Dela in eleverna i mindre grupper. Låt dem välja en pristagare eller dela ut en per grupp.

Låt dem se den filmade intervjun av pristagaren och läsa texten. Med ”FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna” som stöd ska de notera vilka kränkningar mot mänskliga rättigheter som beskrivs i intervjun och i texten på webbsidan.

 

d) Mänskliga rättigheter i Sverige

Låt eleverna diskutera hur situationen ser ut kring mänskliga rättigheter i Sverige. Diskussionsfrågor:

  • Kränks mänskliga rättigheter i Sverige idag?
  • Hur i så fall? Ge exempel.
  • Hur skyddas de mänskliga rättigheterna i Sverige?

Detta kan också göras som en hemuppgift - leta artiklar eller dyl. i tidningar eller på nätet. Låt då eleverna göra en källkritisk värdering av informationen de hittar.

Låt eleverna skriva en text kring situationen för de mänskliga rättigheterna i pristagarens land jämfört med i Sverige. De ska resonera kring vilka styrkor eller brister i ett samhälle som påverkar hur de mänskliga rättigheterna efterföljs.
 


Arbetsmaterial för klassrummet

  Ladda ner Fakta om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Ladda ner FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna åt dina elever

Ladda ner övningen "Mer eller mindre viktiga?" åt dina elever

Ladda ner övningarna till lektionsupplägget åt dina elever

> Intervjuer och filmklipp med Per Anger-pristagarna


Kopplingar till kunskapskrav

Till uppgift C:

Gymnasiet: Här kan du som lärare pröva eleverna på följande färdighet (Samhällskunskap 1b och/eller Historia 1b):

(Sh 1b) Kunskap om de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar slutsatser om samhällets organisation, dess historiska förutsättningar och hur nutida samhällsförhållanden påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

(Hi1b och Hi 1 a 1) Historiemedvetande: eleven ger exempel på, och förklarar samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt drar slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

(Sv1) Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. 

Grundskolan år 9: Här kan du som lärare pröva eleven i följande förmågor (samhällskunskap och svenska): kunskap om de mänskliga rättigheterna och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Kunskap om grundläggande demokratiska värden och processer

 (Sv) Kunskap om hur man formulerar egna åsikter och förmåga att skapa och bearbeta texter.

 

Till uppgift D:

Gymnasiet: Här kan du som lärare pröva eleverna på följande färdighet (Samhällskunskap 1b):

(SH 1b) Kunskap om vilka de mänskliga rättigheter är och hur de används i Folkrätten.

Grundskolan år 9: Här kan du som lärare pröva eleven i följande: kunskap om de mänskliga rättigheterna och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Kunskap om grundläggande demokratiska värden och processer.