Lektionsupplägg 1: Pristagarna - om kampen, livet och drivkraften

Aktuellt: Arbeta med en av årets Nobelpristagare Ales Bialiatski. Sidan om honom hittar du här.

a) Vem är ”din” pristagare?

Varje elev tilldelas en pristagare att fördjupa sig kring. Pristagarna kan väljas av eleverna eller delas ut av dig som lärare. Använd ej pristagare Gennaro Verolino till denna övning.

Låt eleverna läsa om ”sin” pristagare och se den filmade intervjun. Eleverna jobbar enskilt och för anteckningar kring följande frågor:

 • Vilken bild får du av situationen i pristagarens land?
 • Vad har han/hon utsatts för personligen?
 • Vad är det som driver pristagaren i hans/hennes kamp?
 • Varför fick han/hon Per Anger -priset?

 

b) Undersök situationen i landet

Låt eleverna undersöka situationen i pristagarens land för att besvara frågorna nedan. De kan söka fritt på nätet eller använda sig av de länkar som finns på varje pristagares sida.

 • Hur är den politiska situationen i landet?
 • Vilka konflikter finns? Vad beror de på?
 • Hur ser situationen ut kring mänskliga rättigheter i landet?

Eleverna kan också ges i hemuppgift att söka information i tidningar för att se vad som skrivs om landet, om något skrivs.  Om inget skrivs – vad beror det på?

Alternativ förkortad uppgift: Låt hälften av eleverna arbeta med pristagarna i uppgift a) och andra hälften med situationen i pristagarnas länder i uppgift b).

 

c) Är informationen samstämmig? Värdera källkritiskt

Pristagarens berättelse är en subjektiv bild av situationen i hans/hennes land. Låt de elever som arbetat med samma pristagare/land sitta ihop och diskutera:

 • Stämmer den bild som pristagaren förmedlar med den information från andra källor som du har hittat?
 • Är de andra källorna samstämmiga sinsemellan? Vad skiljer dem åt?
 • Hur värderar du de olika källorna?
 • Vilken blir er samlade bild av situationen i pristagarens land?

 

d) Redovisning

Eleverna redovisar sina respektive pristagare. Redovisningen ska innehålla:

 • Info om situationen i landet när det gäller mänskliga rättigheter
 • Info om pristagarens arbete, situation och drivkraft
 • Varför han/hon tilldelats priset
 • Elevernas personliga reflektioner

Redovisningen kan göras som en skriftlig rapport, muntligt för helklass eller för varandra i tvärgrupper.  
 


Arbetsmaterial för eleverna i klassrummet

Ladda ner övningarna till lektionsupplägget åt dina elever

Presentation av pristagarna


Kopplingar till kunskapskrav

Till uppgift B

Gymnasiet: Här kan du som lärare testa följande förmåga (Samhällskunskap 1b): Kunskap om de mänskliga rättigheterna och hur de används i Folkrätten. I sin analys visar eleven på likheter och skillnader mellan olika länders organisation.

Grundskolan år 9: Här kan du som lärare pröva eleven i följande: kunskap om de mänskliga rättigheterna och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Kunskap om grundläggande demokratiska värden och processer

 

Till uppgift C

Gymnasiet: I denna uppgift kan du som lärare testa följande förmåga (Samhällskunskap 1b och/eller Historia 1b): 
(Sh1b) Söka, granska och tolka information från olika källor samt hur eleven använder detta i analysen utifrån syftet.
(Hi1b) Söka, granska och tolka information från olika källor samt värdera deras användbarhet och betydelse för tolkningen.

Grundskolan år 9: Söka information om samhället och använda olika källor för att underbygga resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

(Sv) Söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor samt för ett resonemang kring källornas trovärdighet och relevans.