Nomadskolan 2016

EN FILM OM SAMISK HISTORIA

Samer är ett ursprungsfolk från norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Detta område kallas Sápmi. År 1842 infördes allmän skolplikt i Sverige, vilket betydde att alla barn skulle gå i skolan. För renägande samer, så kallade nomader, startade man under 1900-talet speciella skolor som kallades nomadskolor. Bakgrunden till Nomadskolorna var bland annat att staten Sverige ville hålla de samer som arbetade med renar avskilda från resten av samhället. De renskötande samerna skulle inte lockas till städerna och sluta upp med renskötseln. Nomadskolornas undervisningsperiod var mycket kortare jämfört med den andra obligatoriska skolan. Staten tyckte nämligen inte att dessa samer behövde lika mycket utbildning som andra barn i Sverige. 1962 skedde en skolreform i Sverige och i samband med den så blev nomadskolan frivillig.

Filmen Sameblod från 2016 handlar om samiska Elle Marja som går i nomadskola tillsammans med sin lillasyster. Elle Marja ska snart ta över som renskötare i familjen. Samtidigt drömmor hon om ett annat liv och att få studera vidare vid universitetet. Filmens skapare heter Amanda Kernell och har själv en samisk bakgrund.

  • HISTORIEBRUK I FILMEN SAMEBLOD 

1. HUR HAR FILMSKAPAREN ANVÄNT HISTORIEN I FILMEN SAMEBLOD?

Motivera ditt svar med hjälp av exempel från källorna i mappen. Källorna är artikeln om filmskaparen i tidskriften ETC 4/2 2017 och filmklipp från filmen Sameblod.

2. VILKET SYFTE?

Vad är filmskaparens syfte med att använda historien i filmen? Varför har filmskaparen gjort filmen? Resonera utifrån de olika historiebruken.

2. KONSEKVENSER?

Vilka konsekvenser kan det få att använda historien på detta sätt? Varför? För vem? 

Källor om Nomadskolan 2016

folder-icon

Om filmskaparen

data-item-icon
play-icon listen-icon

Artikel från ETC

folder-icon

Filmklipp

data-item-icon
play-icon listen-icon

Elle Marja & barnen på skolan

data-item-icon
play-icon listen-icon

Rasbiologisk undersökning

data-item-icon
play-icon listen-icon

Elle Marja ger sig av

  • VILKEN HISTORIA BLIR FILM? 

Tänk dig att du har fått i uppdrag att göra en film om en historisk händelse. 

1. VILKEN HÄNDELSE?

Vilken historisk händelse väljer du?

2. VARFÖR?

Varför väljer du denna händelse? 

3. VEM SKA SE FILMEN?

Vem vill du ska se filmen? Hur tror du filmens budskap kommer att tas emot av publiken?

Om den historiska samtiden

Nomadskolorna

År 1842 infördes allmän folkskola i Sverige. Men det var inte alla barn som kom att gå i just denna slags skola. Under flera årtionden från slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet var barn till renägande och renskötande samer hänvisade till en speciell skolform: nomadskolor.  På 1950-talet började staten genomföra reformer för nomadskolorna, vilket bland annat innebar att elevhem infördes. 1962 gjordes skolsystemet om, då folkskolan ersattes av grundskolan. Samtidigt fick samerna rätt att fritt välja skolform. Namnet nomadskolan ändrades några år senare till sameskola. Från och med då kan man säga att sameskolan blev som vilken svensk skola som helst. 1980 fick samerna själva inflytande över samisk utbildning då riksdagen inrättade en sameskolstyrelse med samer i majoritet.

Samerna & Sverige som stat i historien 

De gränser som omger Sverige i norr var under lång tid inte lika klart definierade som de längre söderut. I området Sápmi levde samer, vars kultur och samhälle sträckte sig betydligt längre bakåt i tiden än Sverige som stat. För samerna var gränserna och deras egen tillhörighet till Sverige något konstruerat som inte bottnade i samernas egen kultur och historia. Renägande samer följde exempelvis ofta sina hjordar över riksgränserna. Området Sápmi omfattar delar av Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland.

Under 1500-talet började Gustav Vasa bygga upp den svenska statsmakten. Under århundradena som följde växte en alltmer omfattande statlig administration och byråkrati fram. Detta kom ofta att leda till konflikter mellan det ”rikssvenska” och samerna i såväl kulturella och språkliga, som ekonomiska frågor. Samer har under lång tid utsatts för kränkningar, inte minst i samband med rasbiologins kategoriseringar av ”oönskade grupper” under 1900-talet då bland annat elever i Nomadskolorna användes som studieobjekt.

Samerna är idag en nationell minoritet och räknas som ursprungsfolk i Sverige. 

Källor: David Sjögren; Den säkra zonen: motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962. http://www.samer.se/ (2017-09-05). Nationalencyklopedin.