Lärarhandledning: Antiziganism i historien och idag

Syftet med detta material är att ge en bättre kunskap och förståelse om romers situation, både historiskt och idag. Kunskap om romers historia är viktigt för att se och förstå var de fördomar som finns om romer kommer ifrån.

I materialet ingår också folkmordet på romer under Förintelsen. Romer har en egen historia under Förintelsen. Det finns likheter med folkmordet på judar, men det är två skilda folkmord. 

Antiziganism i historien och idag är ett material som ska fungera också för elever med npf (neuropsykiatriska) eller andra specialpedagogiska behov. Utgångspunkten är därför att texten ska vara språkligt tydlig och ha en logisk och tydlig struktur. 
Materialet kan vara en utgångspunkt för vidare diskussioner och innehåller frågor som kan tas upp i klassrummet. 

Varje avsnitt inleds med en beskrivning över vad avsnittet handlar om, varför det är viktigt att veta, vilka nyckelord som används och en fråga att tänka på när texten läses. Ett sätt att använda denna inlednnig är att kolla av med klassen att alla förstår vad, varför, nyckelord och frågan

Diskutera gärna syftet och nyckelord innan texten läses. Genom att gå igenom nyckelorden innan varje avsnitt läses störs inte eleverna av nya ord. Det kan finnas andra begrepp i texten som du som lärare också tycker ska tas upp.

Diskutera frågan efter att avsnittet lästs klart. Frågorna kan upplevas som ”stora”, men om de diskuteras i grupper eller i helklass kan de besvaras med hjälp av varandra. När alla avsnitt är lästa kan det vara en idé att repetera frågorna och diskutera svaren igen för att se om någon eller några frågor kan få nya eller mer utvecklade svar.

De ord som är markerade är ord som har en ordförklaring. En ruta med en ordförklaring kommer upp vid ordet. 

I lärarhandledningen finns faktafrågor till varje avsnitt. De är en hjälp för att se att alla förstår textens innehåll och de fakta som finns där. 

När alla avsnitt har lästs av eleverna finns diskussionsfrågor där eleverna med hjälp av de tidigare frågorna och svaren kan diskutera och knyta ihop historia med nutid.  

Om du vill ha mer information finns länkar till webbplatser med fakta om romer och romsk historia längst ner i menyn.