Historia med mening

Historia skapar mening och sammanhang. För såväl nationer, samhällen, grupper som enskilda individer fyller historien denna meningsskapande funktion. Varje människa har ett individuellt historiemedvetande som utvecklas under livets gång. Med historiemedvetande menas den historiska inlevelseförmåga som hjälper människan att förstå sig själv och sin plats i samhället då, nu och sedan. Det är djupt mänskligt att söka sammanhang i livet utifrån egna och andras tidigare erfarenheter. Historien, både den allmänna och den personliga, kan bidra till att skapa en identitet och ge vissa svar på enkla frågor som till exempel varför jag är den jag är, varför jag bor där jag bor och varför jag gör det jag gör. Historiemedvetandet ger människor en handlingsberedskap inför framtiden genom kunskap om tidigare liknande händelser.

Grupper av människor utvecklar också ett slags gemensamt historiemedvetande. Historien kan då ge svar på fler frågor som t.ex. varför det egna landet har ett visst styrelseskick eller vilka landet ser som sina fiender. Därmed kan historien på gott och ont bidra till känslan att man är en del av en grupp eller ett större sammanhang. I auktoritära stater arbetar man ofta medvetet med att försöka forma det kollektiva historiemedvetandet för att på så sätt stärka solidariteten till landet och regimen. Att i ett sådant samhälle kritiskt ifrågasätta den historia som man ska betrakta som sin kan till och med bestraffas.

Ofta används historien till att förklara varför den egna gruppen har en utsatt eller privilegierad ställning idag. Historien kan alltså ses som ett slags kollektivt minne som ger människor en fingervisning om hur de kan leva idag och hur de kan fatta beslut inför framtiden. Beroende på hur man väljer ur och använder historien kan den bidra till att skapa ödmjukhet och acceptans, på samma sätt som den kan utgöra grunden för hat och misstro.

Texterna ingår i projektet Den livsfarliga historien (2011), skribent Carina Rönnqvist, Samordnare, forskning vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.